Afgørelse ved driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

Socialtilsynene kan træffe afgørelse om iværksættelse af sanktioner, hvis konkrete forhold i plejefamilien skaber bekymring for de anbragte børn og unge.

Socialtilsynet har som opfølgning på det driftsorienterede tilsyn mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse. Afgørelsen samt kvalitetsvurderingen bliver formuleret i en afgørelsesskrivelse.

Der findes forskellige typer af afgørelser, som socialtilsynet kan træffe, hvis ikke plejefamilien har den fornødne kvalitet. 

Forskellige typer afgørelser:

Socialtilsynet kan udstede påbud. Overholdelsen af dette kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse.

Udstedelse af påbud forudsætter, at socialtilsynet anfører, hvilke forhold plejefamilien skal rette op på. Det forudsættes, at der inden udstedelse af påbud har været en dialog med plejefamilien om, hvordan der rettes op på kvaliteten.

Påbuddet skal ledsages af en frist for overholdelse, så det er klart for plejefamilien, hvornår de evt. risikerer at miste godkendelsen. Fristen for, hvor længe plejefamilien har til at efterleve et påbud, skal fastsættes ud fra de konkrete forhold, som har givet anledning til påbuddet.

Udstedelse af påbud, og hvad det består i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen og skal oplyses til kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien. Da et påbud kan have store konsekvenser for plejefamiliens muligheder for at tage imod plejebørn, bør plejefamilien som udgangspunkt have haft mulighed for at rette op på forholdene, før der udstedes påbud. Der kan dog være alvorlige forhold, hvor afgørelse om påbud straks skal efterkommes.

Et påbud skal have en karakter, som gør det muligt at efterkomme det. Manglende efterlevelse af et påbud kan føre til ophør af godkendelse eller ændring af målgruppen, så godkendelsen er i overensstemmelse med de faktiske forhold i plejefamilien.

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn i de tilfælde, hvor socialtilsynet er bekymret for indsatsen i plejefamilien, og som kan føre til ophør af godkendelsen.

Det kan være, at socialtilsynet vurderer, at kvaliteten inden for de syv kvalitetstemaer er så lav, at plejefamilien ikke længere opfylder kravene for godkendelse. I den situation skal socialtilsynet foretage en vurdering af, om det er sandsynligt, at plejefamilien, inden for en rimelig periode, vil kunne opfylde kravene, eller om der i stedet skal indledes en proces hen imod ophør af godkendelse.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med plejefamilien om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen.

Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud. Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført skærpet tilsyn, og det skal være tydeligt for plejefamilien, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og plejefamilien kan beholde sin godkendelse. Et skærpet tilsyn skal selvstændigt begrundes i en afgørelse. Det vil sige, at man dels skal begrunde de udstedte påbud, men også begrunde, hvad der giver anledning til, at plejefamilien sættes under skærpet tilsyn.

Afgørelser om skærpet tilsyn kan træffes for højst 3 måneder ad gangen og bortfalder automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse. Der skal fastsættes en frist på baggrund af en individuel vurdering af det konkrete forholds karakter, og fristen kan således også være kortere end 3 måneder.

Det skærpede tilsyn skal tilrettelægges efter de konkrete forhold. Skærpet tilsyn er udtryk for et mere intensivt tilsyn og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger.

En godkendelse ophører, hvis plejefamilien ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse.
Forud for ophør af godkendelse skal der have været en dialog mellem socialtilsynet og plejefamilien om baggrunden for overvejelserne om ophøret. Plejefamilien skal have haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.

Ophøret skal ske med en rimelig tidsfrist, så både plejefamilien og kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, kan indrette sig på det.

Klager over ophør kan påklages til Ankestyrelsen.

Afgørelser om bortfald af godkendelse har som udgangspunkt opsættende virkning. Det betyder, at plejefamilien kan fortsætte som plejefamilie, indtil Ankestyrelsen træffer afgørelse i sagen. De tilknyttede plejebørn kan således blive boende hos plejefamilien, indtil Ankestyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Der kan være særlige forhold, der gør det påkrævet, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at en klage ikke skal have opsættende virkning. Det vil medføre, at tilbuddets godkendelse ophører straks. Det kan eksempelvis være tilfældet, når forholdende eller kvaliteten i plejefamilien er af en sådan karakter, at det giver anledning til bekymring for beboernes sikkerhed, sundhed og lignende.

Godkendelsen bortfalder, hvis plejefamilien ikke har været benyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Begrundelsen er, at der kan ske store ændringer i plejefamilien, som kan betyde, at det grundlag, som den generelle godkendelse oprindelig blev givet på baggrund af, er bortfaldet.

Hvis plejefamilien ønsker at indgå i den kommunale forsyning igen, skal der ansøges om en ny godkendelse. Plejefamilien er forpligtet til, af egen drift, at meddele socialtilsynet, hvis der ikke opholder sig børn i tilbuddet.

Plejefamilierne kan klage over, alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 

Socialtilsynets afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10, klageregler, på retsinformation.dk  

Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn