Godkendelseskoncept

Socialtilsynet følger et fast koncept ved godkendelse af almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Godkendelseskonceptet skal sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse af ansøgerfamilierne, herunder at kvaliteten i ansøgerfamilien afdækkes systematisk og målrettet med afsæt i § 6 i lov om socialtilsyn. 

Godkendelseskonceptet skal desuden sikre, at godkendelsesprocessen er ensartet på tværs af de fem socialtilsyn, og at vurderingen understøtter væsentlige forhold i kvalitetsmodellen.

De centrale elementer i godkendelseskonceptet er:

Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen tilbyde ansøgere et grundkursus i at være plejefamilie. Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven og give socialtilsynet informationer om plejefamiliernes kompetencer.

Grundkurset skal have et omfang svarende til to gange to grundkursusdage. 

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en undervisningsvejledning til brug for socialtilsynets undervisning af ansøgere som plejefamilie:

Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie (dias til undervisningsdagene fremgår af bilagene) 

Socialtilsynet skal aflægge minimum to besøg i ansøgers hjem. Det ene besøg skal aflægges inden påbegyndelse af grundkurset. Det andet besøg skal aflægges, efter at ansøger har gennemført de første to kursusdage i grundkurset.

Formålet med de to besøg i ansøgers hjem er blandt andet at observere familiens samspil i det hjem, hvor et eventuelt plejebarn skal bo at afdække ansøgers mentaliseringsressourcer og at afdække ansøgers egne hjemmeboende børns perspektiver på, hvordan det er at være barn i familien.

I forbindelse med besøgene skal socialtilsynet anvende tre redskaber, som understøtter afdækning og vurdering af ansøgers forudsætning og forventede evne til at levere den fornødne kvalitet som plejefamilie:

Redskab til socialtilsynets afdækning af ansøgers mentaliseringressourcer

Redskab til socialtilsynets observation af familiedynamik

Redskab til socialtilsynets afdækning af hjemmeboende børns perspektiver.

Forud for afgørelsen om godkendelse, jf. lov om socialtilsyn § 5, skal socialtilsynet afholde en samtale med ansøger med henblik på at drøfte socialtilsynets konklusioner på godkendelsesprocessen herunder tilsynets overvejelser om, hvilken plejefamilietype socialtilsynet vurderer, at ansøgeren kan godkendes til.

I vurderingen skal indgå ansøgernes refleksioner på baggrund af godkendelsesforløbet, herunder vurdering af egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns udvikling og evt. særlige behov.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her