Almen familiepleje

Almene plejefamilier er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.

Almene plejefamilier kan levere en grundlæggende indsats, bl.a. i form af et omsorgsfuldt familieliv, en forudsigelig hverdagsstruktur og et stort engagement, til et sårbart eller udsat barn eller ung med lettere til moderate støttebehov.

Denne type plejefamilie er ikke godkendt til børn og unge med svære problematikker.

Kompetencer

Almene plejefamilier kan sikre udvikling og trivsel for barnet eller den unge, håndtere omsorgsopgaver, opdragelse og et uproblematisk eller lettere, problematisk forældresamarbejde.

Plejefamilierne kan også samarbejde med eksterne fagpersoner og understøtte iværksatte supplerende støtte- eller behandlingsindsatser i hverdagen med barnet. Med dette menes der, at den almene plejefamilie skal være i stand til at forstå, sætte sig ind i og bakke op om den støtte- eller behandlingsindsats, der er iværksat over for barnet i dagligdagen - dog ikke i en grad, der forudsætter en særlig viden eller bestemte faglige kompetence.

Eksempler på en almen plejefamilie

En almen plejefamilie kan f.eks. være en familie, der kan modtage:

  • et barn, der har været udsat for omsorgssvigt pga. forældrenes begrænsede overskud til stabil omsorg og stimulering, f.eks. pga. misbrug eller psykiske vanskeligheder. Plejefamilien har almene kompetencer til at yde omsorg og støtte til barnet f.eks. i form af en struktureret og forudsigelig hverdag, der understøtter skolegang og samvær med jævnaldrene børn.
  • et barn, der har forsinket sproglig og motorisk udvikling som følge af forældrenes fysiske helbred, og hvor der periodevis har været begrænset overskud til omsorg og stimulering af barnet. Plejefamilien har kompetencer til at yde omsorg for barnet og yde en målrettet indsats, der bringer barnet hen imod en alderssvarende udvikling, bl.a. i form af støtte til skolegang og ledsagelse til fritidsaktiviteter.

Hel eller delvis erhvervsbegrænsning

Der kan undtagelsesvist opstå behov for i en bestemt periode at indgå aftale med en almen plejefamilie om hel eller delvis erhvervsbegrænsning, hvis der er særlige forhold hos barnet eller den unge, der tilsiger dette.

Det gælder eksempelvis, hvis der er tale om anbringelse af et spædbarn.

Støtte til plejefamilier

Kommunen skal sikre, at plejefamilier får den fornødne støtte, kurser, efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Det indebærer en ret og pligt for plejefamilien til efteruddannelse og supervision.

Lov om voksenansvar

Almene plejefamilier er alene omfattet af § 3 i lov om voksenansvar for anbragte unge, hvorefter der som led i varetagelsen af den daglige omsorg kan foretages nødvendige indgreb i barnet eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesse.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her