Forstærket familiepleje

Forstærkede plejefamilier er familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.

Forstærkede plejefamilier har viden om børn og unge med særlige behov og/eller børn og unge, der viser tegn på mistrivsel. Forstærkede plejefamilier kan omsætte denne viden i plejeforholdet i hverdagen på en måde, der tilgodeser barnets eller den unges særlige problemstillinger.

Denne type plejefamilie er ligesom, specialiserede plejefamilier godkendt til at modtage børn og unge i pleje, der ud over et behov for en hverdag i familielignende rammer også har et behov for mere, specialiseret støtte eller behandling.

Forstærkede plejefamilier skal dog som udgangspunkt ikke selv kunne yde egentlig specialiseret støtte eller behandling. Denne skal i stedet gives af fagprofessionelle udefra som en supplerende indsats samtidig med, at barnet bor i plejefamilien.

Kompetencer

Forstærkede plejefamilier ligger i forhold til specialiseringsgrad og kompetencer et niveau over almene plejefamilier og et niveau under specialiserede plejefamilier.

Forstærkede plejefamilier kan i kraft af deres personlige og faglige kompetencer sikre barnet eller den unges udvikling og trivsel.

Derudover kan de samarbejde med eksterne fagpersoner og medvirke til, at en evt. iværksat supplerende støtte eller behandlingsindsats i forhold til barnet eller den unge følges op på i hjemmet. Plejefamilien skal kunne spille en mere aktiv rolle i forhold til at følge indsatsen op i hverdagen med barnet eller den unge, f.eks. under vejledning fra professionelle behandlere eller tilbud. Dette skal bidrage til, at barnet eller den unge får de optimale muligheder for udvikling og trivsel.

Eksempler på en forstærket plejefamilie

En forstærket plejefamilie kan f.eks. være en familie, der kan modtage:

  • en omsorgsvigtet ung med angstproblematikker og højt skolefravær. Plejefamilien har erfaring med og viden om unge, som har været udsat for omsorgssvigt, og kan tilrettelægge en struktureret hverdag, der tilgodeser den unge i tæt samarbejde med den unges skoletilbud og behandlingstilbud/psykolog.
  • et omsorgssvigtet barn med selvskadende adfærd og selvmordstanker. Plejefamilien har erfaring og viden om børn, der har været udsat for omsorgssvigt, og kan tilrettelægge en hverdag, der tilgodeser barnet i tæt samarbejde med f.eks. en psykolog.

Hel eller delvis erhvervsbegrænsning

Det kan – i perioder – være nødvendigt at indgå en aftale med forstærkede plejefamilier om hel eller delvis erhvervsbegrænsning, hvis der er særlige behov hos barnet eller den unge, der tilsiger dette, så plejefamilien kan indgå i et samarbejde med eksterne fagpersoner om støtten eller behandlingen og følge denne op i hjemmet.

Støtte til plejefamilier

Forstærkede plejefamilier har samme ret og pligt i forhold til grundkursus, supervision og efteruddannelse som almene plejefamilier. I brugen af ordet forstærket ligger således, at anbringelsen hos plejefamilien ikke nødvendigvis er en tilstrækkelig indsats til barnet, men at der i perioder under anbringelsen kan være behov for at tilbyde plejefamilien ”forstærkning”.

Forstærkningen kan for eksempel bestå i at sætte ind med ekstra støtte til plejefamilien som led i kommunens pligt til at tilbyde plejefamilier supervision, råd og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Den kan også bestå i, at der i perioder sættes ind med supplerende støtte eller behandling til barnet samtidig med, at barnet bor i plejefamilien, jf. § 55 i serviceloven.

Lov om voksenansvar

Forstærkede plejefamilier er alene omfattet af § 3 i lov om voksenansvar for anbragte unge, hvorefter der som led i varetagelsen af den daglige omsorg kan foretages nødvendige indgreb i barnet eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesse.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her