Faglig vejledning til socialtilsynenes dialogforpligtigelse

Socialstyrelsen2022

Socialstyrelsens auditfunktion har taget initiativ til at udarbejde en faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse, som indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger til, hvordan dialogforpligtelsen omsættes med kvalitet i tilsynspraksis henvendt til tilsynskonsulenter og ledere.

Den faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse henvender sig til både tilsynskonsulenter og ledelsen i de fem socialtilsyn og udgør auditfunktionens vidensbaserede faglige anbefalinger til, hvordan dialogforpligtelsen omsættes med kvalitet i tilsynspraksis. Anbefalingerne kommer til udtryk i et værdigrundlag og seks kerneelementer, som udgør centrale handleprincipper for varetagelsen af dialogforpligtelsen.

Vejledningen giver en fælles faglig retning for, hvordan dialogforpligtelsen kan forstås og praktiseres i socialtilsynenes forskellige tilsynsfaglige aktiviteter og møder med sociale tilbud og plejefamilier. Vejledningen skal således understøtte, at de fem socialtilsyn omsætter deres dialogforpligtelse ensartet, systematisk og fagligt kompetent.

Den faglige vejledning består af to produkter:

  • Dels et vidensgrundlag, der med udgangspunkt i lovgivning, teorier om dialog, relevant forskningsmæssig litteratur og praksiserfaringer indkredser et værdigrundlag og seks kerneelementer for dialogforpligtelsen.
  • Dels en handlingsanvisende faglig vejledning, som udfolder de seks kerneelementers betydning for tilsynspraksis samt en række redskaber, der konkret understøtter socialtilsynenes arbejde med vejledningen. Endelig beskriver den faglige vejledning også relevante implementeringsforudsætninger herunder ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for en kompetent varetagelse af dialogforpligtelsen.

Rambøll Management Consulting, Professionshøjskolen Absalon (Center for socialt arbejde) og Co-Missions har udarbejdet vejledningen for Socialstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af lov om socialtilsyn, § 24.

Hent bilag til publikationen:

Socialtilsynenes dialogforpligtigelse - Vidensgrundlag til faglig vejledning (pdf)