Evaluering af socialtilsynenes omsætning af faglig vejledning om dialogforpligtelsen

Social- og Boligstyrelsen2023

Rambøll Management Consulting har evalueret socialtilsynenes foreløbige arbejde med at omsætte vejledningen om dialogforpligtelsen i deres tilsynspraksis. Evalueringen er udført på opdrag fra Social- og Boligstyrelsen.

Formålet med evalueringen er at belyse socialtilsynenes arbejde med at omsætte vejledningen i deres tilsynspraksis. Evalueringen har hovedsageligt et formativt sigte med et fokus på foreløbige erfaringer, læring og videndeling. Evalueringen skal bidrage til at gøre vejledningens kerneelementer endnu mere retningsgivende ved at indsamle og dele viden om god praksis på tværs af de fem socialtilsyn. Derudover bidrager evalueringen også med en status på socialtilsynenes arbejde med at implementere vejledningen samt en første afdækning af virkningerne af implementeringen af dialogforpligtelsen.

Den faglige vejledning blev udgivet i 2021. Fokus for evalueringen skal derfor også ses i lyset af, at evalueringen gennemføres relativt tidligt i forhold til publiceringen af vejledningen i 2021. Flere af socialtilsynene er derfor i en indledende fase af implementeringen af vejledningen.

Evalueringen skal i forlængelse heraf bidrage med at sætte en endnu tydeligere retning for den videre implementering af dialogforpligtelsen i de fem socialtilsyn. Derfor omfatter evalueringen også konkretisering af god praksis for dialog og opsamling af oplevede erfaringer med implementering af vejledningen på tværs af de fem socialtilsyn. Som det beskrives i vejledningen, er dialog en disciplin, som kræver vedvarende både individuel og kollektiv faglig refleksion og øvelse, høj grad af metodisk bevidsthed samt brug af understøttende redskaber.

Formålet med denne vejledning er derfor at bidrage til den fortsatte videre refleksion i forhold til socialtilsynenes varetagelse af dialogforpligtelsen.