Kvalitet i bostøtte – et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig

VIVE2020

Litteraturstudiet indkredser med udgangspunkt i ni temaer, hvad litteraturen beskriver som god kvalitet i bostøtte. Studiet beskriver, hvorfor det er vigtigt at arbejde med det enkelte tema og giver inspiration til bostøtternes arbejde.

Studiet præsenterer udvalgt litteratur om kvalitet i bostøtte efter servicelovens § 85, men kan også give inspiration til arbejdet på andre områder. Litteraturstudiet er baseret på 19 hovedpublikationer og 25 øvrige publikationer, som er blevet valgt efter en større udvælgelsesproces. Litteraturstudiet er opbygget af ni temaer, som alle har betydning for kvalitet på bostøtte-området:

 1. Rehabilitering og recovery
 2. Brugerperspektiv på kvalitet
 3. Inklusion og samfundsdeltagelse
 4. Uddannelse og beskæftigelse
 5. Selvstændighed og relationer
 6. Sundhed og trivsel
 7. Organisation og ledelse
 8. Kompetencer  
 9. Metoder og tilgange

Temaerne er udvalgt dels efter Socialtilsynets kvalitetsmodel, og dels ved at afsøge litteraturen for øvrige relevante kvalitetstemaer. Hver tematik præsenterer den aktuelt bedste viden på området og giver inspiration til bostøtternes socialfaglige arbejde ved at præsentere og henvise til redskaber og lovende praksis på området.

Nedenfor præsenteres udvalgte fund fra litteraturstudiet. Bostøtte-indsatsen skal støtte borgere i deres recovery-proces ved at:

 • Være fleksibel, så der kan skrues op og ned for støtten alt efter borgerens aktuelle situation og behov.
 • Støtte borgeren i at udvikle og vedligeholde sociale netværk og relationer.
 • Bygge bro til fællesskaber, hvor borgeren føler sig værdifuld.
 • Understøtte koordinering i borgerens forløb på tværs af sektorer.
 • Samarbejde målrettet med borgeren om trivsel og fysisk sundhed.

Viden fra litteraturstudiet indgår i et samlet arbejde med at udvikle faglige pejlemærker for øget kvalitet på bostøtte-området. De faglige pejlemærker udgives i første kvartal 2021.

Litteraturstudiet er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE som en del af initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’. Initiativet har til formål at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

 
Hent publikationen