Resultater og erfaringer for Parent Management Training - Oregon

Socialstyrelsen har løbende arbejdet på at dokumentere resultaterne af det danske PMTO-arbejde.

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er blandt de første tiltag i Danmark, hvor man med systematisk uddannelse, forskning og dataindsamling indførte og afprøvede en metode målrettet udsatte børn og unge.

Forskning i PMTO

Randomiserede, kontrollerede forsøg fra både Norge og USA viser, at behandling med PTMO medfører en væsentlig reduktion i barnets antisociale adfærd. Effekterne i de internationale undersøgelser har vist sig holdbare ved en 9-årig opfølgning.

Undersøgelser fra Oslo Universitet påviser, at PMTO virker bedre på børn med alvorlige adfærdsproblemer end mere traditionelle indsatser. Forældre under PTMO programmet rapporterer om en mindre udadreagerende adfærd hos deres børn sammenlignet med børn, som modtager anden type behandling. Børnenes lærere rapporterer om øget social kompetence hos børnene.

Links til forskning, information og publikationer om PMTO

Materiale om PMTO

Information fra Norge vedr. PMTO

Information fra USA vedr. PMTO

Dansk forskning i PMTO

Vive har udført et sammenlignende studie mellem PMTO og de metoder/indsatser, som almindeligvis anvendes for samme målgruppe i Danmark, med henblik på at dokumentere effekten af PMTO, hvor 11 kommuner har deltaget. Der er foretaget før- og eftermålinger. Vive finder markante reduktioner i børns adfærdsproblemer under behandling:

Vi finder signifikante reduktioner i adfærdsproblemer hos børn i alle behandlede familier, både hos familier i PMTO behandling og familier i almindelig familiebehandling, TAU. Det generelle problemniveau (samlet SDQ-score) falder markant. Det gør problemer med eksternaliserende og internaliserende adfærd også. Samtidig ser vi signifikante reduktioner i børnenes sociale problemer, ligesom børnenes sociale styrkesider øges. 

Analyse fra Rambøll

Rambøll Management har analyseret de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af forældreprogrammet PMTO.

Analysen viser, at programmet har en samfundsøkonomisk nettogevinst på ca. 200.000 kr. pr. barn. Det svarer på landsplan til ca. 1 mia. kr., hvis programmet bliver givet til hele målgruppen.

I analysen skønner Rambøll, at der på nuværende tidspunkt er ca. 5.000 børn i målgruppen for PMTO (4-12 år). Nettogevinsten af et PMTO-forløb afhænger af, om PMTO gives som en individuel eller gruppeindsats. Det vurderes i analysen, at PMTO gruppeindsatsen har en samfundsøkonomisk nettogevinst på 205.000 kr. pr. barn. PMTO som individuelt tilrettelagt forløb har en samfundsøkonomisk nettogevinst på 186.000 kr. pr. barn.

Den samfundsøkonomiske analyse af PMTO (pdf)

Monitoreringsrapport 

Rapporten kan hentes her 

PMTO og børn med ADHD

Nye resultater fra stort studie i Norge viser, at også familier med børn med ADHD kan have udbytte af PMTO-behandling. Studiet omfatter 256 familier, hvoraf 38 procent af familierne havde et barn med ADHD-diagnose.  Disse børn havde i højere grad end de øvrige børn i undersøgelsen problemer ved behandlingsstart. Efter endt PMTO-behandling viser det sig, at der ikke er forskelle på virkningen af behandlingen mellem de to grupper (henholdsvis familier med og uden børn med ADHD) bortset fra, at børn med ADHD scorede lavere på sociale kompetencer end andre børn. Resultaterne tyder i øvrigt på, at yderligere belastninger i familier, fx hvor mor har en depression, og hvor barnet har ADHD, kan føre til en reduceret virkning af PMTO.  

Norsk undersøgelse om PMTO og børn med ADHD

Socialstyrelsen har udarbejdet en guide til arbejdet med ADHD og PMTO

 

Senest opdateret 16-05-2019

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.