Målgruppe for Parent Management Training - Oregon

Parent Management Training - Oregon (PMTO) er målrettet forældre med børn i alderen ca. 3-16 år, der har udadrettet problemadfærd.

PMTO børn

Børn i målgruppen for PMTO kan have diagnoser, som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst, indlæringsproblemer eller problemstillinger, som ligner. Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende. Børnene vil ofte være i fare for at blive henvist til specialklasse på grund af deres adfærd, ligesom de vil have svært ved at klare sig i normale fritidsaktiviteter.

PMTO forældre

Som en væsentlig del af PMTO-behandlingen, arbejder man med motivation. Det er derfor ikke en forudsætning, at forældrene er motiverede for at deltage i behandlingen fra starten. I den individuelle behandling er der et indledende forløb, hvor der opbygges en behandlingsalliance. Terapeuterne får via programmet en efteruddannelse og tilstedeværende vejledning af erfarne mentorer, der sikrer, at eventuel modstand og kompleksitet kan matches.

PMTO-behandlingen rummer også konfliktfyldte skilsmissefamilier. Opnåelse af samarbejde mellem forældrene ses som en væsentlig forældrekompetence, der bør opnås i løbet af behandlingen. I "PMTO individuel" ses ofte, at på trods af skilsmisse deltager enten begge forældre i samme behandlingsforløb, eller også køres to separate forløb. Der er også set forløb med op til fire til seks forældre omkring samme barn, hvor såvel nye partnere som bedsteforældre deltager.

Forældre med alvorlige psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er grundlag for anbringelse af børnene uden for hjemmet, kan ikke deltage i PMTO, men derudover er psykiske funktionsnedsættelser hos forældrene ikke et eksklusionskriterie. Undersøgelser har vist, at forældre, der udviser ADHD-lignende adfærd, har stor effekt af PMTO-behandling, samt at der er fundet positive sideeffekter af behandlingen på mødres niveau af depression og stressniveau.

Hvorvidt forældre kan deltage i et PMTO- forløb, hvor man vurderer, at de har et problematisk forbrug af rusmidler, er baseret på en individuel vurdering. Forældrene skal kunne møde op stabilt og kunne gennemføre hjemmeopgaver konsekvent med barnet. Undersøgelser har påvist lavere misbrug hos forældre efter PMTO- behandling i forhold til en kontrolgruppe.

Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.