Opstart

FFT-teamet

FFT-behandlingen udføres af FFT-uddannede terapeuter, som er en del af et team med 3–6 terapeuter inklusive en FFT-teamleder. Teamet bruger hinanden til at forberede og planlægge sager og har en fælles ugentlig konsultation. Selve behandlingen forestår terapeuterne individuelt. 

Programejer anbefaler, at terapeuter arbejder fuld tid med FFT. En fuldtidsterapeut kan arbejde med 7–10 familier ad gangen, hvilket giver et caseload på 21–30 familier om året. Imidlertid er der i Danmark gode erfaringer med, at terapeuter arbejder deltid med FFT, fordi det giver god sammenhæng til resten af organisationen. I så fald skal terapeuterne arbejde med FFT minimum 20 timer ugentligt og have minimum 5 familier ad gangen, hvilket er et krav fra programejer. FFT-teamlederen skal dog arbejde fuld tid med programmet og har samtidig med sin teamlederfunktion også egne behandlingsforløb, administrativt arbejde i FFT og opfølgning på resultater for teamet via datasystemet.

Uddannelse og rekruttering af terapeuter og teamleder

Uddannelse i metoden indebærer 3 dages opstartstræning af teamet, hvorefter behandlingen kan påbegyndes. Herefter er der ugentlig vejledning af teamet telefonisk eller via videokonference i 1–2 timer samt 8 hele opfølgningsdage. Teamlederen skal endvidere deltage i 9 dages yderligere træning, evt. med deltagelse af teamet nogle af dagene. Endelig skal teamlederen oplæres i datasystemerne FFT-CSS og Redcap (det danske datasystem).

FFT-terapeuternes uddannelsesmæssige baggrund kan være psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller lignende. De bør have interesse for systemisk familieorienteret arbejde og være indstillet på en høj grad af skriftlighed og dokumentation. Det kan være særligt fordelagtigt, hvis terapeuter har forudgående uddannelse inden for familieterapeutisk arbejde. VIVE peger på, at det kan være en fordel at rekruttere terapeuter internt i organisationen, da et veletableret kollegialt kendskab er en ressource i etableringen af et FFT-team (VIVE 2018). 

De amerikanske programejere anbefaler, at teamlederen er uddannet psykolog eller har en videregående uddannelse i familieterapi, socialt arbejde eller lignende. Teamlederen skal desuden have lyst til at arbejde med løbende opfølgning på resultater sammen med teamet.

Endelig er det vigtigt, at både teamleder og terapeuter er motiverede i forhold til at arbejde systematisk med metodestringens i programmet, fordi der er påvist sammenhæng mellem effekten af behandlingen og terapeutens loyalitet over for metoden (Henggler & Sheidow, 2013).

Danske erfaringer med FFT

Udbredelsen af FFT i Danmark kan ses i figuren herunder.

Figur 1

Aktuelt (juni 2018) tilbyder følgende kommuner og organisationer FFT:
 • Københavns Kommune
 • Herning Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Odense Kommune
 • Faxe/Vordingborg Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Familie- og Evidenscentret (FEC)
 • Center for Socialt Arbejde (CESA).

Anbefalinger til arbejdspladsen

VIVE’s implementeringsevaluering peger på følgende fokuspunkter for organisationer, der ønsker at implementere FFT:

 1. God organisationsforberedelse: Organisationens motivation og forberedelse er vigtige faktorer i en succesfuld implementering. Her er etablering af kendskab til metoden særligt vigtigt.
 2. Velafstemte sagsmængder: Under implementering kan man med fordel arbejde med reducerede mål for antallet af sager og gennemførelsesprocenten i FFT, som så kan hæves, i takt med at implementeringen skrider frem. 
 3. Rigtig rekruttering og kontinuitet i FFT-teamet: Det kan være en fordel at rekruttere internt og at rekruttere terapeuter med interesse og kendskab til systemisk og familieorienteret arbejde. Fokus på arbejdstid og aftenarbejde er vigtigt for fastholdelse af terapeuter. 
 4. Gode rammer for tillæring og forankring af metoden: De bedste rammer for metodetillæring og forankring af metoden skabes ved samtidig sikring af tæt sparring internt i teamet og god integration i den øvrige organisation. 
 5. God tid til fidelitetsopbygning: Fordelene ved FFT opnås, når terapeuter mestrer de mange elementer og oplever fortrolighed, fleksibilitet og kreativitet i arbejdet. Vær opmærksom på, at fidelitetsopbygning er en proces, der tager tid, og giv plads, støtte og vejledning undervejs. 
 6. Tilpasning til målgruppen i Danmark: Det kan være en fordel at give FFT som første intervention i Danmark. Især opleves FFT i Danmark som udbytterigt for den ældre del af målgruppen. 
 7. Løbende justering og opkvalificering af målgruppe og visitationsproces: Målgruppen bør tilpasses og justeres, efterhånden som implementeringsprocessen skrider frem. Det samme gælder visitationsprocesser, som bør tilpasses lokalt. Har man et visitationsudvalg, bør teamvejleder sidde med i udvalget. 
 8. God implementeringsstøtte til IT-systemet FFT-CSS: Der bør ydes massiv implementeringsstøtte til brug af IT-systemet FFT-CSS under hele implementeringsprocessen, så alle medarbejdere oplever nedbringelse af stressmomenter og udnyttelse af fordelene ved systemet.

Du kan læse mere om implementeringen af FFT på VIVEs hjemmeside.

Implementering af FFT i Danmark

Senest opdateret 02-07-2018

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.