Parent Management Training – Oregon

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er målrettet forældre til børn, som er i adfærdsvanskeligheder.

Teoretisk bygger PMTO på social læringsteori, og har elementer fra kognitiv behandling. Metoden tager udgangspunkt i barnets situation, og bygger på en aktiv involvering af forældrene.

PMTO er udbredt i ca. 20 af landets kommuner.

Mål og målgruppe
Parent Management Training - Oregon (PMTO) er målrettet forældre med børn i alderen ca. 3-17 år, der udviser udadrettet problemadfærd f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression eller problemstillinger, der ligner.

PMTO’s mål er, via hjælp til et mere positivt samspil mellem forældre og børn at reducere barnets uhensigtsmæssige adfærd, blandt andet ved:

  • At give forældrene træning i kommunikation med barnet gennem positiv involvering og opmuntring af barnet
  • At skole og institution inddrages i behandlingsforløbet efter behov
  • Problemløsning i familien og træning i grænsesætning overfor barnet


Opstart af PMTO

University College Aarhus (VIA) udbyder PMTO uddannelsen, og har udviklet en række redskaber til støtte for organisationer, som ønsker at implementere PMTO.

Det anbefales, at man som kommune uddanner minimum to terapeuter og gerne tre. Erfaringer har vist, at det er vanskeligt at opretholde metodestringensen, når en terapeut sidder alene i en kommune.


Resultater

PMTO er veldokumenteret internationalt samt nationalt. I dansk kontekst foreligger en midtvejsevaluering fra 2017, udarbejdet af Vive, som undersøger effekten af PMTO sammenlignet med anden almindelig, individuel familiebehandling af familier med børn mellem 4 og 12 år. Resultaterne viser, at børnenes adfærd forbedres signifikant i behandlingsperioden. Resultaterne viser på de benyttede målemetoder i evalueringen ikke effektforskelle på PMTO-behandlingen og anden behandling. .Rambøll Management har desuden analyseret de økonomiske konsekvenser ved anvendelsen af PMTO.

PMTO har dokumenteret effekt fra bl.a. Norge og USA, der viser at behandling med PTMO medfører en væsentlig reduktion i barnets udadrettede adfærd

Senest opdateret 16-05-2019

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.