Om KEEP

Målet med KEEP er at give plejeforældrene gode redskaber til at skabe et udviklende samspil i familien og kunne håndtere både adfærdsmæssige og følelsesmæssige problematikker. KEEP er et gruppeforløb med 7-12 pleje- eller netværksfamilier, der over 16 ugentlige møder gennemgår en række praktiske og forskningsbaserede temaer under ledelse af to uddannede og certificerede gruppeledere.

Gruppeforløbet består af interaktive sessioner, der er designet til at være fleksible, sjove og læringsrige, hvor gruppelederne trækker materiale ind fra det forskningsbaseret materiale og sikrer tilpasning til den enkelte families situation og behov. KEEP er ikke en ”one size fits all”. Der tages afsæt i familiernes erfaringer og viden og skabes et læringsrum, hvor væsentlige elementer fra forskningen omkring virksomme forældre redskaber sættes i spil og øves.

Der er gode danske erfaringer med implementering af KEEP, og programmet er veldokumenteret i international sammenhæng, først og fremmest i USA og England. 

Læs mere om evaluering og forskning her.

KEEP består af en programpakke, der er udviklet af forskningsdirektør Ph.D. Patricia Champerlain og hendes stab ved Oregon Social Learning Center, som aktivt har medvirket til en tilpasning af materiale og model til dansk sammenhæng. I Danmark har KEEP BØRN-forløb for pleje- og netværksfamilier med børn i alderen 4-12 år været afprøvet siden 2015 i fem kommuner og to organisationer. Siden har en række nye kommuner og organisationer påbegyndt implementeringen af KEEP. I 2018 og 2019 har KEEP TEENAGER-forløbet for unge i alderen 12-16 år undergået en kraftig revision og er blevet tilpasset til danske forhold.

Målet med KEEP er, at pleje- og netværksfamilier:

 • opnår styrkede kompetencer til at sikre et trygt og udviklende familiemiljø for anbragte børn
 • kan håndtere plejebarnets traumatisering og etablere et udviklingsmiljø, der understøtter positive tilknytningsmekanismer
 • reducere følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker hos anbragte børn i familiepleje
 • forebygge ikke-planlagte sammenbrud i anbringelsen
 • opnå højere grad af stabilitet og samarbejde omkring barnets skoleforløb med fokus på faglig udvikling
 • opnår oplevelse af en forbedret mestringsevne i forhold til at forebygge og håndtere følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker i samspil med børnene

Det forventes, at der vil kunne opnås besparelser for kommunen ved, at barnet kan anbringes i en kvalificeret plejefamilie i stedet for på en institution. Dertil kommer, at der kan være en besparelse, hvis barnet fastholdes i ét samlet forløb, frem for at der skal iværksættes en række forskellige forløb pga. sammenbrud i anbringelsen.

Gruppebaseret forløb for pleje- og netværksfamilier

Indholdet i forløbene er udvalgt ud fra over 50-års forskning om vigtige forældre færdigheder og forskning i, hvordan negative, uhensigtsmæssige udviklingsspiraler opstår og fastholdes, samt om hvordan disse kan brydes.

Teoretisk baseret forløbene sig på social interaktiv læringsteori, udviklings- og tilknytningsteori, traumebehandling og teori om sociale dynamiske udviklingsprocesser. De konkrete emner, der behandles i KEEP-forløbet, er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier og er blevet justeret på baggrund af forskning og ved tilpasning til lokal kontekst.

Pleje- og netværksfamilien bliver via forløbet de primære forandringsagenter i børnenes udvikling, og der arbejdes i forløbet meget intenst på at etablere et positivt udviklingsfremmende samspil i familien.

Under forløbet opsamles fortløbende data omkring udviklingen i familien og familiens stressniveau. Deltagerne evaluerer møderne, og gruppelederne vurderer og reviderer fortløbende dagsorden for møderne på baggrund af den indsamlede data. For at sikre tilstrækkeligt datagrundlag optages møderne på video.  

Deltagerne får praktiske opgaver med hjem og kontaktes af gruppelederne mellem møderne. Der kan afhængigt af de lokale forhold ved forløbet være tilknyttet børnepasning for at sikre at begge forældre kan deltage.

Forløbene omhandler bl.a.:

 • Pleje- og netværksfamiliens forskellige roller
 • Opmuntring til samarbejde i familien og fokus på succes
 • Læring af ny adfærd og hensigtsmæssige aftaler og husregler
 • At sætte grænser og ”tag en pause”
 • Strategier for konflikthåndtering og følelsesmæssig regulering
 • Fremme af skolegang
 • Fremme af positive sociale relationer
 • Håndtering af stress

I KEEP TEENAGER-forløbene for de unge udvides indholdet med:

 • Håndtering af særligt udfordrende og komplekse adfærdsproblematikker
 • Gode kammeratskaber
 • Risikobetonet seksuel og helbredsmæssig adfærd
 • Misbrugsproblematikker
 • Sociale medier
 • Forberedelse til selvstændigt liv

Forløbene afsluttes med en fejring og evaluering af forløbet.

Senest opdateret 16-08-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.