Information om corona på mange sprog

Udsatte voksne Handicap Ældre Landsdækkende Opsøgende indsatser Digitale og telefoniske indsatser

Nogle beboere i almene boliger har haft vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes udmeldinger om covid-19. Danmarks Almene Boliger (BL) iværksatte derfor en række initiativer for at tilvejebringe og distribuere materiale på de forskellige mange sprog, der tales i landet.

Målgruppe: Udsatte voksne

Kan også være relevant for: Udsatte ældre

Leverandør af indsatsen: De almene boligorganisationer i hele landet i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, kommuner m.fl.

Beskrivelse af indsatsen

Der er mange informationer fra myndighederne, som er afgørende for at forhindre smittespredning. Danmarks Almene Boliger (BL) konstaterede tidligt, at nogle almene beboere havde vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes udmeldinger.

Dette skyldes bl.a., at nogle har udfordringer med at forstå det danske sprog og kun i begrænset omfang følger mediedækningen og de mange pressemøder. Andre har uanset modersmål vanskeligt ved at læse eller manglende tiltro til myndighederne.

Beboere, boligsociale medarbejdere og boligorganisationer har i hele landet fra starten gjort en stor indsats for at nå netop disse beboere. Som fx i Gellerup, hvor den boligsociale indsats, kommunen og en række civilsamfundsaktører hurtigt begyndte at lave live-oversættelser af alle pressemøder til arabisk. Og i Sydhavnen, hvor en beboer med støtte fra en boligsocial indsats, lavede en børnebog om corona, der blev oversat til flere sprog og delt på mange platforme.

Flere boligorganisationer kommunikerede via Facebook, Messenger, WhatsApp mv. og har ophængt plakater med sundhedsmyndighedernes vejledninger i opgange, og hvor beboerne færdes. Nogle steder har man ringet direkte til beboere med svage danskkundskaber eller andre udsatte beboere, som ikke kan orientere sig i skriftligt materiale i e-boks eller ophængte plakater.

Samarbejde skaber gode løsninger

Myndighedernes informationer var i starten af krisen ikke oversat til tilstrækkeligt mange forskellige sprog, og den primært skriftbårne formidling ramte ikke bredt nok. BL indgik derfor et samarbejde med Mino Danmark om at oversættelser og løbende opdatere anbefalinger og information om corona til mere end 25 sprog på skrift og ikke mindst på video, blev gjort tilgængelige for boligorganisationerne.

BL bidrog desuden til udvikling og distribution af myndighedernes materiale om coronavirus/covid-19 til borgere med manglende danskkundskaber. Mino Danmark stod for oversættelserne. 

På baggrund af den efterspørgsel vi oplevede i boligområderne, bad vi om at få produceret plakater med flere sprog på den samme plakat. Desuden var vi i tæt dialog med SIRI om vejledningsmateriale i forbindelse med den nært forestående Ramadan samt vejledning om adfærd på legepladser på forskellige sprog.

Sammen med ovennævnte organisationer samt en række andre civilsamfundsorganisationer bidrog vi til en distribution af både det digitale og det fysiske materiale.

Som interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer har BL handlet nationalt og politisk på de udfordringer for grupper af sårbare almene beboere vores medlemmer har adresseret.

Information til 1 million beboere

1 million personer på kryds og tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel bor i en almen lejebolig i Danmark. 20 % af den samlede boligmasse i Danmark er almen.

En del af de almene beboere er i en sårbar situation socialt og økonomisk. Dem tilbyder vi økonomisk rådgivning. Det kan også være hjemløse, ensomme eller psykisk sårbare personer, som vi finder støtte og boliger til.  

Helt lokalt har beboere, frivillige og ansatte i boligorganisationerne under coronakrisen taget den fælles samfundsopgave på sig. Der er skiftet til et højere gear, så naboskab og lokale relationer støtter de udsatte beboere.

Et gigantisk netværk blev på få dage aktiveret i boligområderne. I Odense bliver forældre kontaktet omkring forholdsregler, på Lolland har faste brugere fået personlige sms’er, og i langt de fleste boligområder, der har en boligsocial indsats, blev netværk sat i sving med at dele information om corona. Der er samarbejdet med bydelsmødre, fædregrupper, familiekursushold, ungeråd og andre samarbejdspartnere.

Der er desuden kommunikeret vidt og bredt om alle civilsamfundets tilbud der er lanceret i kølvandet på corona, som fx Røde Kors’ hjælpenetværk, Ældre Sagens ældretelefon og meget mere. De gode eksempler står i kø.

Kontakt

Rikke Lønne, ril@bl.dk, tlf. 31 18 07 77, BL – Danmarks Almene Boliger

Hvis du vil vide mere

BL - Danmarks Almene Boligers side om coronavirus

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?