Børn med autisme

På de følgende sider kan du få socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos børn med autisme. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

Corona-krisen har suspenderet den kendte hverdag for mange børn med autisme og medført forandringer og nye rutiner, som måske ikke umiddelbart har været forståelige eller givet mening for den enkelte. Dette kan have skabt utryghed, angst eller problemadfærd og været anledning til mistrivsel i forbindelse med nedlukningen – og fornyede udfordringer ved genåbning.

Gode råd til fagprofessionelle i genåbningen:

  • Lav aftaler med forældrene om gradvis opstart, reduceret skema etc.
  • Lad i videst muligt omfang det personale, barnet kender og er tryg ved, følge barnet gennem hele dagen.
  • Ved skift af pladser eller lokale i forbindelse med, at børnene skal være i mindre grupper, er det vigtigt at have noget kendt med fra den oprindelige plads, fx stol, bord, opslagstavle, plakater, kasse med skolematerialer.
  • Lav tydelige visuelle markeringer af områder, hvor man skal gå, når man skal ud og ind, gå forbi hinanden mv. Brug farver og/eller let forståelige symboler.
  • Fasthold så vidt muligt rutinerne fra før nedlukningen og indarbejd de nye rutiner heri.
  • Brug de pædagogiske strategier/tilgange, der plejer at være virksomme i forhold til det enkelte barn, når der skal arbejdes med retningslinjerne.
  • Hav god tid til at tale med forældrene om de bekymringer eller forbehold, de måtte have over for tiltagene. Det kan medvirke til størst mulig tryghed ved, at tiltagene er sundhedsmæssigt forsvarlige, og at deres barn bliver tilstrækkeligt støttet i at være i de forandrede rammer. 
  • Hav løbende tæt kontakt og kommunikation med forældrene om, hvordan barnet trives i de nye rammer, og om justering af tiltag eller indførelse af nye tiltag. Anvend gerne visuelt informationsmateriale.
  • Vær opmærksom på tegn på dårlig trivsel; udadreagerende adfærd, indelukkethed, øget ængstelighed, tvangssymptomer mv.

Teksten er udarbejdet af Center for Autisme, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?