Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap – et inspirationsprojekt

Indsatsen er et inspirationsprojekt, der bidrager med viden om, hvordan jobcenteret kan øge beskæftigelsen for ledige med handicap. Et screeningværktøj, der kan opdage ledige med et handicap, er blandt andet afprøvet.

Målgruppen for projektet er ledige med handicap med mindre end et års ledighed. Deltagerne skal være motiverede for beskæftigelse. Ydelsesgruppe er uden betydning for deltagelse i indsatsen.

Formålet med projektet er beskæftigelse

Hovedformålet er at støtte ledige med handicap i at opnå og fastholde en beskæftigelse. Projektet er et såkaldt inspirationsprojekt. Inspirationsprojektet bidrager med viden om, hvordan jobcenteret bedst understøtter målgruppen i at komme i beskæftigelse. 

En screeningmodel

Tre centrale tiltag undersøges i projektet. En screeningmodel, der anvendes i jobcenteret, så ledige med handicap opdages, med det samme de henvender sig til jobcenteret. Antagelsen er, at der mangler fokus på, at handicappet kan være en medvirkende årsag til en manglende beskæftigelse.

Mennesket med et handicap tildeles en personlig jobformidler. Jobformidleren følger vedkommende hele vejen fra henvendelse til ansættelse. En hurtig virksomhedsrettet indsats er central. Den virksomhedsrettede indsats skal sikre et godt match. Der er endvidere etableret et fast track til hurtigt at kunne bevillige kompenserende ordninger ved en ansættelse. 

Inspirationsprojekternes resultater

I perioden 2017-2019 testede otte kommuner indsatsmodellen i syv forskellige projekter. Projekterne er blevet evalueret. Evalueringen viser, at de tre elementer, screening, en personlig jobformidler og en virksomhedsrettet indsats, tilsammen bidrager til at øge arbejdsmarkedstilknytningen for ledige med handicap.

Evalueringen viser også, at screeningen har givet en øget opmærksomhed på mennesker med handicap.

Jobformidlerne har oplevet en styrket faglighed til at arbejde beskæftigelsesrettet med mennesker med handicap. Det har givet et øget kendskab til handicap og til de handikapkompenserende ordninger. Dette tilsammen giver et bedre grundlag for det gode match mellem kompetencer, handicap og beskæftigelse.

Der er igangsat en ny runde, der løber i perioden 2020-2022. Formålet er yderligere at skærpe indsatsmodellen efter erfaringerne fra de første forsøgsprojekter.

Læs mere om resultaterne af "Et mere rummeligt arbejdsmarked - 1. programperiode" på star.dk 

Læs også "Et mere rummeligt arbejdsmarked - 2. programperiode" på star.dk

Tilgængelighed og adgang til indsatsen

Der er tale om et forsøgsprojekt, hvor forskellige elementer afprøves. Det er hensigten, at erfaringerne fra disse inspirationsprojekter kommer til at indgå i jobcentrenes tilgang til ledige med handicap.