Eksempelberegning af My Way to Success

Social- og Boligstyrelsens eksempelberegning af indsatsen "My Way to Success" viser, at der er et økonomisk potentiale for det offentlige forbundet med at investere i indsatsen. My Way to Success forventes bl.a. at reducere deltagernes fremadrettede forbrug af indkomstoverførsler og øge deres indbetaling af skat af indkomst. Det mere end opvejer omkostningerne, der er forbundet med indsatsen.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af et opstillet scenarie for indsatsen "My Way to Success" i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

En eksempelberegning i SØM giver et bud på, om der, ud over indsatsens effekt for deltagerne, også er potentielle budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige ved at tilbyde indsatsen.

Resultatet af eksempelberegningen viser, at de samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med "My Way to Success" i det opstillede scenarie, mere end opvejer omkostningerne for både kommunen og det offentlige som helhed.

Nettoresultatet, forbundet med det opstillede scenarie for det offentlige som helhed, beløber sig til ca. 5.800 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne, forbundet med indsatsen, beløber sig til ca. 2.100 kr. pr. deltager.

Når der udelukkende medregnes budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med indkomstoverførsler, beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst, udgør det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ca. 5.600 kr. pr. deltager.

Et forbehold for eksempelberegningens resultater er, at de budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om registerafgrænsede målgrupper og succesmål, hvorfor der derfor ikke er tale om konsekvenser for borgere, der har deltaget i "My Way to Success". Desuden er der i eksempelberegningen ikke taget højde for værdien af fx øget trivsel og forbedret livskvalitet for deltagerne i "My Way to Success".

Der kan læses mere om usikkerhederne og forbeholdene, forbundet med resultaterne, i selve eksempelberegningen af "My Way to Success", hvor der også er udarbejdet følsomhedsanalyser, der belyser eksempelberegningens resultater ved ændring i særligt usikre antagelser og forudsætninger.

Eksempelberegningen baserer sig på viden og oplysninger fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase.

Læs mere om eksempelberegningen af "My Way to Success"

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent