Eksempelberegning af Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS)

Social- og Boligstyrelsens eksempelberegning af indsatsen Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (IPS) viser, at der er et økonomisk potentiale for det offentlige forbundet med at investere i indsatsen. IPS forventes bl.a. at reducerede deltagerenes fremadrettede forbrug indkomstoverførsler og øge deres indbetaling af skat af indkomst, hvilket mere en opvejer omkostningerne forbundet med indsatsen.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af et opstillet scenarie for indsatsen IPS i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. En eksempelberegning i SØM giver et bud på om der ud over indsatsens effekt for deltagerne også er potentielle budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige ved at tilbyde indsatsen.

Resultatet af eksempelberegningen viser, at de samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med IPS, i det opstillede scenarie mere end opvejer omkostningerne for både kommunen og det offentlige som helhed. Nettoresultatet forbundet med det opstillede scenarie for det offentlige som helhed beløber sig til ca. 14.600 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med indsatsen, beløber sig til ca. 10.400 kr. pr. deltager. Når der udelukkende medregnes budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med indkomstoverførsler, beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst, udgør det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige
ca. 15.200 kr. pr. deltager.

Et forbehold for eksempelberegningens resultater er, at de budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om registerafgrænsede målgrupper og succesmål, hvorfor der er ikke tale om konsekvenser for borgere, der har deltaget i IPS. Desuden er der i eksempelberegningen ikke taget højde for værdien af fx øget trivsel og forbedret livskvalitet for deltagerne i IPS.

Der kan læses mere om usikkerhederne og forbeholdene forbundet med resultaterne i selve eksempelberegningen af IPS, hvor der også er udarbejdet følsomhedsanalyser, der belyser eksempelberegningens resultater ved ændringer i særligt usikre antagelser og forudsætninger. 

Eksempelberegningen baserer sig på viden og oplysninger fra Københavns Kommune, evalueringerne af IPS i projekt Inklusion samt SØMs vidensdatabase

Læs mere om eksempelberegningen af IPS

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent