Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Dansk lovgivning forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det gælder forskelsbehandling på grund af handicap, seksualitet og tro mv.

I Danmark forbyder lovgivningen forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Ledige stillinger og løn

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger. Det gælder både ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse eller forfremmelse. Det betyder for eksempel, at arbejdsgiveren ikke må fravælge et menneske med et handicap til et ledigt job alene på baggrund af handicappet.

Dog kan arbejdsopgaverne være af en sådan karakter, at arbejdsgiveren legitimt kan stille krav til jobansøgerne, der kan gøre det svært for mennesker med nogle typer af handicap at besætte nogle typer af jobs. Det kan for eksempel være krav til mobilitet eller synssans.

En arbejdsgiver må heller ikke forskelsbehandle med hensyn til løn og arbejdsvilkår. Forskelsbehandling med hensyn til løn er, hvis arbejdsgiveren ikke giver lige løn for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.

Tilpasninger på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner

En arbejdsgiver skal træffe de foranstaltninger, der med udgangspunkt i de konkrete behov er hensigtsmæssige for at give et menneske med handicap adgang til beskæftigelse eller uddannelse.

Dette gælder dog ikke, hvis disse behov pålægger arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. Hvis offentlige støttemuligheder, for eksempel til hjælpemidler, letter denne byrde i tilstrækkeligt omfang, vil man ikke anse byrden for at være uforholdsmæssig stor.

Adgang til vejledning, uddannelse og videreuddannelse

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansatte for så vidt angår adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed, eller som anviser beskæftigelse, må heller ikke forskelsbehandle med udgangspunkt i handicap. Det gælder for eksempel a-kasser, anden aktør eller vikarbureauer.

Undtagelser

Loven er ikke til hinder for, at myndighederne kan iværksætte foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere og mennesker med handicap.

Håndhævelse og klageadgang

Det er Ligebehandlingsnævnet, som behandler klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnet kan tilkende personer, hvis rettigheder er krænket i henhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling, en godtgørelse.

Mere viden

Beskæftigelsesministeriet om forskelsbehandlingsloven  

Forskelsbehandling på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet

 

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent