Eksempelberegning af Voksenprogrammet

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af et opstillet scenarie for indsatsen Voksenprogrammet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. En eksempelberegning i SØM giver et bud på, om der, ud over indsatsens effekt for deltagerne, også er potentielle budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige ved at tilbyde indsatsen.

Resultatet af eksempelberegningen viser, at de samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med Voksenprogrammet i det opstillede scenarie, mere end opvejer omkostningerne for det offentlige som helhed, mens kommunen har et mindre negativt nettoresultat forbundet med indsatsen.

Nettoresultatet, forbundet med det opstillede scenarie for det offentlige som helhed, beløber sig til ca. 31.600 kr. pr. deltager, mens nettoresultatet for kommunen, der afholder omkostningerne, forbundet med indsatsen, beløber sig til ca. -6.400 kr. pr. deltager.

Når der udelukkende medregnes budgetøkonomiske konsekvenser, forbundet med indkomstoverførsler, beskæftigelsesindsatser og skat af indkomst, udgør det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ca. 28.400 kr. pr. deltager.

Et forbehold for eksempelberegningens resultater er, at de budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om registerafgrænsede målgrupper og succesmål, hvorfor der ikke er tale om konsekvenser for borgere, der har deltaget i "Voksenprogrammet". Desuden er der i eksempelberegningen ikke taget højde for værdien af fx øget trivsel og forbedret livskvalitet for deltagerne i Voksenprogrammet.

Der kan læses mere om usikkerhederne og forbeholdene, forbundet med resultaterne, i selve eksempelberegningen af Voksenprogrammet, hvor der også er udarbejdet følsomhedsanalyser, der belyser eksempelberegningens resultater ved ændringer i særligt usikre antagelser og forudsætninger.

Eksempelberegningen baserer sig på viden og oplysninger fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase.

Læs mere om eksempelberegningen af Voksenprogrammet

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent