Eksempelberegning af Voksenprogrammet

Socialstyrelsen2021

Eksempelberegningen belyser det forventede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med indsatsen Voksenprogrammet i en beregning foretaget i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af et opstillet scenarie for indsatsen Voksenprogrammet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsen omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

Voksenprogrammet på Center for Hjerneskade varetager specialiseret genoptræning, rehabilitering og arbejdsrettede indsatser til mennesker med erhvervet hjerneskade. I denne beregning indgår udelukkende Voksenprogrammets specialiserede arbejdsrettede indsatser. Formålet med de arbejdsrettede indsatser i Voksenprogrammet er at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne med henblik på at få borgeren i beskæftigelse i videst muligt omfang. Forløbene i Voksenprogrammet tager udgangspunkt i de erhvervsmæssige ressourcer, som borgeren har bevaret efter en hjerneskade og målrettes den enkeltes træningsbehov.

Antagelser og forudsætninger

Eksempelberegningen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der årligt i en treårig periode påbegyndes 150 borgerforløb. Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode, efter at deltagerne har afsluttet indsatsen.

Omkostningerne forbundet med Voksenprogrammet i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostninger forbundet med Voksenprogrammet sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 55.800 kr. pr. deltager.

Effekten af P.E.P. i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Center for Hjerneskade (CfH) samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 12 måneder efter afsluttet indsats er angivet til 31,4 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med erhvervet hjerneskade: Sygemeldte (18-64 år)’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for Voksenprogrammet og målgruppen og succesmålet i SØM, herunder særligt i forhold til behovet for en specialiseret arbejdsrettet indsats.

Resultater

Eksempelberegningen viser, at det samlede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med det opstillede scenarie for P.E.P. beløber sig til ca. 31.600 kr. pr. deltager.

De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser er drevet af positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med skat af indkomst (år 1-10: ca. 63.300 kr. pr. deltager; 72 pct.) og indkomstoverførsler (år 1-10: 19.200 kr. pr. deltager; 22 pct.). Der er desuden positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med sociale serviceydelser, beskæftigelsesindsatser og sundhedsydelser.

Kommunen, der afholder omkostningerne forbundet med Voksenprogrammet, har et negativt nettoresultat. Stat og region har samlede positive nettoresultater forbundet med Voksenprogrammet.

Da der er usikkerhed om en række af de antagelser og forudsætninger, der anvendes i basisberegningen af P.E.P., er der foretaget en række følsomhedsanalyser.

Følsomhedsanalyser

Hvis der varieres i typen af borgerforløb, og alle andre forudsætninger er uændret, ligger nettoresultatet i alt inden for et spænd på ca. -31.800 kr. til ca. 71.000 kr. pr. deltager.

Nettoomkostningerne forbundet med Voksenprogrammet må maksimalt udgøre ca. 87.400 kr. pr. deltager for, at det offentliges nettoresultat er positivt, mens nettoomkostningerne maksimalt må udgør 49.500 kr. pr. deltager for, at kommunens nettoresultat er positivt.

Hvis der varieres i succesraten, og alle andre forudsætninger er uændret, vil nettoresultatet forbundet med Voksenprogrammet være positivt for det offentlige som helhed ved en succesrate på minimum 21 pct., mens nettoresultatet vil være positivt for kommunen ved en succesrate på minimum 36 pct.

Forbehold

De budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om konsekvenser og priser for en registerafgrænset målgruppe i SØM, hvorfor der er ikke tale om konsekvenser og priser for borgere, der har deltaget i Voksenprogrammet, men derimod en generel målgruppe og et succesmål, der ligner målgruppen og effektmålet for indsatsen.

Eksempelberegning skal desuden ses i det lys, at den udelukkende er budgetøkonomisk og derfor ikke tager højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerne, der deltager i Voksenprogrammet. Eksempelberegning skal derfor ses i relation til den effekt, Voksenprogrammet skaber for borgerne, der deltager i indsatsen.


 
Hent publikationen