Forståelse af beskæftigelse

I relation til vidensplatformen forstås beskæftigelse både som ordinær beskæftigelse (beskæftigelse med ordinære timer) og job på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Mange mennesker med et handicap kan og vil gerne bidrage på det danske arbejdsmarked.

Tilknytning til en arbejdsplads

Tilknytning til en arbejdsplads er et centralt aspekt af samfundsdeltagelse og hænger tæt sammen med oplevelsen af livskvalitet. Gennem et job bliver man en del af et fællesskab. Det kan styrke selvværdet, give mening med tilværelsen og en følelse af værdi. Desuden vil beskæftigelse ofte betyde stigende indtægt og dermed øgede muligheder for livsudfoldelse.

Ifølge Danmarks Statistik er en person beskæftiget, hvis man har tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde om ugen.

Læs om Danmarks Statistiks definition

Inden for dansk lovgivning er det muligt at være i beskæftigelse på forskellige vilkår. Det kan være ved ansættelse eller selvstændig virksomhed på det ordinære arbejdsmarked på almindelige eller særlige vilkår.

Beskæftigelse på særlige vilkår

Det overordnede mål på beskæftigelsesområdet er ordinær beskæftigelse, men job på særlige vilkår er et af midlerne til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Tanken er, at job på særlige vilkår kan være med til:

  • At sikre, at eksisterende medarbejdere kan bevare beskæftigelsen uanset nedsat arbejdsevne.
  • At øge beskæftigelsen for personer, der har vanskeligt ved at opnå en placering på arbejdsmarkedet.

Ved særlige vilkår forstås ansættelser, der afviger fra de almindelige vilkår ved, at der kan medfølge et offentligt løntilskud, at jobbet kan være midlertidigt, eller at arbejdstid, præstationskrav og løn er anderledes (Jørgensen, Martin S. et al. Job på særlige vilkår. Overblik over viden på området. SFI, 2006).

Særlige vilkår er også støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, fx i form af:

  • Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
  • Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob) (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
  • Delvis raskmelding (Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge)
  • Ansættelse med anvendelse af de kompenserende ordninger for personer med funktionsnedsættelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.)

Potentiale for at rykke tættere på job

Hvis ordinær beskæftigelse eller støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er et realistisk mål på kort sigt grundet komplekse problemer, kan diverse virksomhedsrettede indsatser og eventuelle supplerende indsatser og særligt tilrettelagte indsatser med en rehabiliterende tilgang* være et delmål på vejen, og progressionen kan netop bestå i, at personen kommer tættere på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan det være et delmål for en person at komme i virksomhedspraktik. 

* Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse § 103 i Lov om social service er ansættelse på særlige vilkår af personer, som pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, som fx fleksjob eller skånejob.

Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Lov om social service er i sig ikke omfattet af vidensplatformen, da fokus er beskæftigelse på almindelige arbejdspladser. Beskyttet beskæftigelse kan dog fungere som en indsats, der har som formål at få personer med handicap nærmere beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, som beskrevet ovenfor. Eksempelvis beskyttet beskæftigelse, som organiseres i en privat virksomhed ved, at en gruppe personer eller enkeltpersoner udstationeres fra et beskyttet værksted til en virksomhed. 

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent