Eksempelberegning af My Way to Success

Socialstyrelsen2021

Eksempelberegningen belyser det forventede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med indsatsen My Way to Succes i en beregning foretaget i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Socialstyrelsen har udarbejdet en eksempelberegning af et opstillet scenarie for indsatsen My Way to Success i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Eksempelberegningen skal bidrage med viden om indsatsen omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser.

Om indsatsen

My Way to Success er en beskæftigelsesrettet indsats til mennesker med autisme. Indsatsen har primært været afprøvet over for personer med Aspergers syndrom. Indsatsen består af et 12 ugers udviklings- og kompetenceafklarende kursus tilrettelagt som holdundervisning med efterfølgende 12 ugers virksomhedspraktik. På kurset arbejdes med temaer, som har betydning for at indgå på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse.

Antagelser og forudsætninger

Eksempelberegningen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor der årligt i en treårig periode påbegyndes og afsluttes tre gruppeforløb hver med otte deltagere pr. forløb. Der medregnes budgetøkonomiske konsekvenser i en tiårig periode efter, at deltagerne har afsluttet indsatsen.

Omkostningerne forbundet med My Way to Success i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase. Nettoomkostninger forbundet med My Way to Success sammenlignet med basisalternativet er opgjort til ca. 5.700 kr. pr. deltager.

Effekten af My Way to Succes i eksempelberegningen baserer sig på oplysninger fra Odense Kommune samt SØMs vidensdatabase. Effekten målt som andel i beskæftigelse (støttet eller ustøttet) eller ordinær uddannelse 52 uger efter afsluttet indsats er angivet til 10 pct.-point.

Konsekvenser og priser baserer sig på generel viden om målgruppen ’Voksne med autisme: Ledige og sygemeldte (18-64 år)’ i SØMs vidensdatabase. På en række parametre er der forskel på målgruppen og effektmålet for My Way to Success sammenlignet med målgruppen og succesmålet i SØM. Blandt andet omfatter indsatsen kun personer med normalbegavelse, mens SØMs målgruppe også omfatter personer med begavelse uden for normalområdet.

Resultater

Eksempelberegningen viser, at det samlede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med det opstillede scenarie for My Way to Success beløber sig til ca. 5.800 kr. pr. deltager.

De samlede positive budgetøkonomiske konsekvenser er særligt forbundet med indkomstoverførsler (år 1-7: ca. 6.100 kr. pr. deltager) og skat af indkomst (år 1-7: ca. 4.900 kr. pr. deltager). Der er dog også mindre positive budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med beskæftigelsesindsatser og sociale serviceydelser.  Omvendt er der negative budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med ungdoms- og voksenuddannelse.

Både stat og kommune har positive budgetøkonomiske nettoresultater forbundet med indsatsen. Regionen har hverken omkostninger eller budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen.

Da der er usikkerhed om en række af de antagelser og forudsætninger, der anvendes i basisberegningen af My Way to Success, er der foretaget en række følsomhedsanalyser.

Følsomhedsanalyser

Hvis der varieres i antallet af deltagere pr. gruppeforløb imellem fem og 11 personer, og alle andre forudsætninger er uændret, ligger nettoresultatet for det offentlige samlet set inden for et spænd på ca. -16.400 kr. til ca. 15.800 kr. pr. deltager.

Nettoomkostningerne må maksimalt udgøre ca. 11.500 kr. pr. deltager for det offentlige som helhed og ca. 9.400 kr. pr. deltager for kommunen, for at nettoresultatet er positivt.

Hvis der varieres i succesraten, og alle andre forudsætninger er uændret, vil nettoresultatet af My Way to Success være positivt for det offentlige som helhed ved en succesrate på minimum 5 pct.-point, mens nettoresultatet vil være positivt for kommunen ved en succesrate på minimum 7 pct.-point.

Forbehold

De budgetøkonomiske konsekvenser baserer sig på generel viden om konsekvenser og priser for en registerafgrænset målgruppe i SØM, hvorfor der er ikke tale om konsekvenser og priser for borgere, der har deltaget i My Way to Success, men derimod en generel målgruppe og et succesmål, der ligner målgruppen og effektmålet for indsatsen.

Eksempelberegning skal desuden ses i det lys, at den udelukkende er budgetøkonomisk og derfor ikke tager højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerne, der deltager i My Way to Success. Eksempelberegning skal derfor ses i relation til den effekt, My Way to Success skaber for borgerne, der deltager i indsatsen.


 
Hent publikationen