Erfaringer og redskaber

Her kan du få inspiration til de forskellige aspekter af myndighedsvaretagelsen på handicapområdet.

Taskforcen på handicapområdet opbygger her på siden et overblik over redskaber, der kan bidrage til den gode myndighedsvaretagelse på handicapområdet.
Redskaberne er udviklet eller bearbejdet af en kommune i forbindelse med et længerevarende analyse- og udviklingsforløb.

Materialerne er efterfølgende udvalgt af taskforcen og udelukkende bearbejdet, så de er handicaptilgængelige og ikke indeholder oplysninger, der kan relateres til den enkelte kommune.

Redskaberne er grupperet under emner, der tilsammen afspejler det samlede myndighedsområde. Du finder redskaberne under de enkelte emner nedenfor.

Titel: Fælles faglig fortælling
Beskrivelse: Fortællingen består af en visuel og tekstuel beskrivelse af myndighedsarbejdet, dets formål og vigtigste opgave, herunder overordnede krav til faglighed og fokus i opgavevaretagelsen, samt veje til forankring af fortællingen. Beskriver og illustrerer kommunens fortælling om det gode myndighedsarbejde, og hvordan det konkret manifesterer sig. Understøtter fælles værdi og fokus i myndighedsarbejdet.

Hent eksempel på fælles faglig fortælling

Titel: Servicestandarder på børnehandicapområdet
Beskrivelse: Beskrivelse af kommunens serviceniveau for børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres forældre, herunder en beskrivelse af de værdier, som kommunens indsats på børnehandicapområdet bygger på.
For hver ydelse er der beskrevet målgruppe, formål, ydelsens indhold, kriterier for tildeling, levering, opfølgning, andre bestemmelser der kan dække lignende, anvendelse og kadence for revision.
Servicestandarderne er specifikt på børnehandicapområdet. De understøtter helhedssyn i sagsbehandlingen ved at gøre opmærksom på andre bestemmelser, herunder anden lovgivning eller andre paragraffer i serviceloven.

Hent eksempel på servicestandard på børnehandicapområdet

Titel: Audit
Beskrivelse: Dokumentet udgør en faglig ramme for arbejdet med ledelsestilsyn/fagligt tilsyn på et tilfældigt udtræk af sager. Audit er en god fælles ramme, hvor det i forvejen sikres, at der udtages sager på de paragraffer, der ønskes i det kommende år, og at der reserveres kalendere hos de medarbejdere og ledere, der skal gennemføre audit. Der er blandt andet udarbejdet skemaer for, hvad der skal undersøges i hver sag. Med denne ramme er der mulighed for at skabe læring hos medarbejdere og ledelse og dermed understøtte god sagsbehandling.

Hent eksempel på audit 

Titel: Kompetenceoversigt
Beskrivelse: En kompetenceoversigt giver overblik over de kompetencer, der er tilstede og giver et godt udgangspunkt for at planlægge kompetenceudvikling. Bør suppleres af en oversigt over kompetencebehov og ønsket kompetenceprofil.

Hent eksempel på kompetenceoversigt

Titel: Kompetencemodel
Beskrivelse: Dokumentet definerer tre kompetenceniveauer og en række kompetenceområder og kan bidrage til at kompetenceudvikling kan foregå mere systematisk ved at klarlægge de eksisterende kompetenceniveauer i forhold til behovet.

Hent eksempel på kompetencemodel

Titel: Bevillingskompetenceplan
Beskrivelse: Oversigt over indstiller og godkender fordelt på ydelsesparagraffer. Godkendelseskompetencer er koblet med ydelsespakker, timeantal og VUM-kategorier.

Hent eksempel på bevillingskompetenceplan

Titel: Ledelsestilsyn baseret på faserne i Voksenudredningsmetoden
Beskrivelse: Skabelon til ledelsestilsyn på voksensager. Struktureret efter faserne i VUM. Kan danne basis for en tematiseret opfølgningspraksis og læringsproces efterfølgende. Skemaet bør justeres, så det stemmer overens med kommunens version af VUM.

Hent skabelon til ledelsestilsyn baseret på VUM

Titel: Organisering og strategi for sparring
Beskrivelse: Dokumentet opstiller vision og formål med den valgte organisering og strategi for sparring. Herefter følger en beskrivelse af de forskellige mødetyper, herunder deres mål  i forhold til det overordnede formål med organiseringen og strategien for sparring samt konkret beskrivelse af kadencen for afholdelse og fremgangsmåde for hver mødetype, herunder fordeling af roller og ansvar.
Oversigten giver både fælles begreber og sætter den enkelte mødetype ind i en større sammenhæng og bidrager til klarhed over roller og ansvar.
Kan også understøtte introduktion til nye medarbejdere.

Hent eksempel på organisering og strategi for sparring

TitelStrategi for kompetenceudvikling
Beskrivelse: Strategien består af beskrivelse af de overordnede rammer, som strategien skal tale ind i, den vision som strategien skal bidrage til at realisere, formålet set både i et medarbejder- og et borgerperspektiv samt mål. Endelig beskrives de konkrete kompetenceudviklingstiltag: introduktionsforløb og sidemandoplæring, løbende kompetenceudvikling og eksterne kurser og efteruddannelse til enkeltpersoner. Kan bruges til at skabe sammenhæng fra politikker og strategier til medarbejdernes konkrete kompetencer. Bemærk at målene kan gøres  mere konkrete og målbare.

Hent eksempel på strategi for kompetenceudvikling

Titel: Funktionsbeskrivelse - faglig koordinator
Beskrivelse: Eksempel på beskrivelse af koordinatorfunktion for handicaprådgivere. Understøtter fælles forståelse og anvendelse af koordinator, der kan være et greb i forhold til sparring og videndeling alt efter organisering. Dokumentet beskriver koordinatorens teamprofil, hovedfunktion i form af primære opgaver, ansvarsområde, kompetence og kvalifikationskrav.

Hent eksempel på funktionsbeskrivelse

Titel: Planche – Retningslinjer for børnehandicapområdet
Beskrivelse: Et eksempel på en planche som kort opsummerer retningslinjer for, hvordan en kommune/et team arbejder med på børnehandicapområdet. På kun én side præsenteres grundlæggende principper og værdier for arbejdet, metoder og værktøjer, samarbejdspartnere, mødekadencer, kompetenceudvikling og de paragraffer (i Serviceloven) som hyppigst benyttes. Dokumentet viser, hvordan en simpel grafisk opstilling kan hjælpe til at skabe overblik i en kompleks hverdag.

Hent eksempel på retningslinjer for børnehandicapområdet

 

Titel: Fælles indsatsplan
Beskrivelse: Dokumentet er et eksempel på, hvilke oplysninger en udredning i Voksenudredningsmetoden, VUM, kan indeholde. Skemaet bør justeres, så det stemmer overens med kommunens version af VUM. 

Hent eksempel på fælles indsatsplan

Titel: Guide til børnefaglig undersøgelse
Beskrivelse: Guiden beskriver trin i processen for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, herunder eksempler på udslagsgivende aktiviteter i forbindelse med oprettelse samt krav om undersøgelsesplan og angivelse af frist for afslutning af BFU.

Hent eksempel på guide til børnefaglig undersøgelse

Titel: Arbejdsgangsbeskrivelse - Merudgifter jf. SEL § 41
Beskrivelse: Arbejdsgangen understøtter en ensartet behandling og vurdering af ansøgninger om dækning af merudgifter, herunder anvendelse af børnehandicap-udredningsmetoden ved målgruppevurderingen.

Hent eksempel på arbejdsgangsbeskrivelse vedr. SEL § 41

TitelArbejdsgangsbeskrivelse - Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42
Beskrivelse: Arbejdsgangen understøtter en ensartet behandling og vurdering af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, herunder anvendelse af børnehandicap-udredningsmetoden ved målgruppevurderingen.

Hent eksempel på arbejdsgangsbeskrivelse vedr. SEL § 42

Titel: Skabelon til afgørelse
Beskrivelse: Brevskabelon til afgørelse, der sikrer beskrivelse af det ansøgte, afgørelsen, begrundelse, partshøringssvar, henvisning til retsregler og praksis samt klagevejledning. Understøtter en ensartet og lovmedholdelig partshørings- og afgørelsespraksis.

Hent eksempel på skabelon til afgørelse

Titel: Eksempel på udfyldt handleplan 
Beskrivelse: Udfyldt skabelon til handleplan jf. SEL § 140 med case-eksempel på børnehandicapområdet. Casen illustrerer forskellige pointer i forhold til at opstille formål og mål med indsatsen og tydeliggør, hvem der vurderer hvad. Skal skabe fælles forståelse blandt rådgiverne.  Handleplanseksemplet skal ses i relation til dokumentet Miniguide for inddragelse herunder.

Hent eksempel på handleplan

Titel: Miniguide for inddragelse af barn og forældre i arbejdet med handleplan
Beskrivelse: Eksempel på retningslinje for forberedelse af handleplansmøde, udfærdigelsen af handleplanen, herunder opstilling af mål for en indsats og inddragelse af barn og forældre i processen.

Hent eksempel på miniguide for inddragelse

Titel: Skabelon til opfølgningsmøder
Beskrivelse: To skabeloner til brug i forbindelse med henholdsvis opfølgnings- og netværksmøder på børnehandicapområdet. Brug af skabelonerne sikrer en ensartet praksis, at man ”kommer hele vejen rundt” om de pågældende sager og at man får placeret ansvar og opgaver.

Hent eksempel på skabelon til opfølgningsmøder

Bemærk, at der skal tages forbehold for, at materialet er udarbejdet før seneste lovændring i relation til temaet om overgang, og derfor ikke er opdatereret i overensstemmelse hermed.

Titel: Tillykkefolder til den unge, der fylder 18 år
Beskrivelse: Folderen er rettet mod den unge og introducerer til de beslutninger, der skal træffes, og som skal drøftes på et overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema og kan med fordel gøres lettere sprogligt tilgængelig for målgruppen. 

Hent skabelon til tillykkefolder

Titel: Brev til den unge om overdragelsesmøde
Beskrivelse: Brev der oplyser om tidspunkt for overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema og kan med fordel gøres lettere sprogligt tilgængelig for målgruppen. 

Hent skabelon til brev til den unge

Titel: Brev til forældre om overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til brev, der indkalder forældre til en ung, der fylder 18 år, til det første af to overdragelsesmøder. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til brev til forældre

Titel: Dagsorden første overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til dagsorden for første overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til dagsorden, første overdragelsesmøde 

Titel: Dagsorden andet overdragelsesmøde
Beskrivelse: Skabelon til dagsorden for andet overdragelsesmøde. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til dagsorden, andet overdragelsesmøde

Titel: Arbejdsgang i forbindelse med overdragelse
Beskrivelse: Dokumentet beskriver arbejdsgangen i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Arbejdsgangen begynder ved det 15. år. Roller og ansvar kan med fordel præciseres, ligesom vejledning i forhold til forsørgelsesgrundlag bør tilføjes. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til arbejdsgang i forbindelse med overdragelse

Titel: Sagsoverdragelse
Beskrivelse: Skabelon til angivelse af den unges kontaktoplysninger og tilknyttede kontaktpersoner i forbindelse med overgang fra barn til voksen. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til sagsoverdragelse

Titel: Referat af møde, ung til voksen
Beskrivelse: Skabelon til beslutningsreferat fra møde mellem  overdragende og modtagende afdeling om samarbejdet omkring den unge. Skal ses i sammenhæng med øvrigt materiale under dette tema.

Hent skabelon til referat af møde, ung til voksen

Titel: Procedure for den gode overgang
Beskrivelse: Skabelonen beskriver arbejdsgangen for overgangsudvalg. 

Hent skabelon til procedure for den gode overgang

Titel: Procedure for overgang fra barn til voksen
Beskrivelse: Dokumentet beskriver arbejdet med overgangen fra barn til voksen set fra børnehandicapområdets perspektiv. Proceduren tager udgangspunkt i relevant lovtekst (SEL § 19a). Dokumentet beskriver formålet med og dagsordnerne til de forskellige møder og samtaler der afholdes for at sikre, at den unge får den hjælp og støtte, den unge har brug for efter det 18 år.

Hent eksempel på Procedure for overgang fra barn til voksen

Titel: Samarbejdskontrakt
Beskrivelse: Skabelon til kontrakt, der beskriver samarbejdet mellem to afdelinger og tydeliggør vilkårene for et samarbejde, så der er fælles forståelse herfor og en fælles referenceramme.

Hent skabelon til samarbejdskontrakt

Titel: Workflow - snitflade ved eksisterende sag
Beskrivelse: Visuel oversigt over snitflade mellem social- og handicapområdet. Skaber klarhed over processen samt fordeling af roller og ansvar i kendte sager.

Hent eksempel på workflow - snitflade ved eksisterende sag

TitelWorkflow - snitflade ved ny sag
Beskrivelse: Visuel oversigt over arbejdsgang og snitflade i forbindelse med ny sag. Skaber klarhed over processen samt fordeling af roller og ansvar i nye sager.

Hent eksempel på workflow - snitflade ved ny sag

Titel: Oversigt over samarbejdsfora
Beskrivelse: Liste over tværfaglige samarbejdsfora på henholdsvis sagsniveau og generelt/overordnet niveau med beskrivelse af samarbejdsforummets navn, funktion og deltagere. Bidrager til fælles forståelse og praksis i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Hent eksempel på oversigt over samarbejdsfora

 

Der er endnu ingen eksempler under dette tema.

Titel: Procedure for klagesager
Beskrivelse: Proceduren beskriver håndtering af klagesager og modtagelse af afgørelser fra Ankestyrelsen. Den enkelte kommune kan med fordel definere, hvordan der drages læring på baggrund af klagesager og afgørelser, og hvordan det implementeres i kommunen.

Hent skabelon til procedure for klagesager

Titel: Procedure for ledsagerordning efter servicelovens § 97
Beskrivelse: Skabelonen til beskrivelse af procedure i forbindelse med ledsagelse efter servicelovens § 97.

Hent skabelon til procedure for ledsagerordning 

Titel: Magtanvendelsesprocedure 

Bemærk, at der skal tages forbehold for, at materialet er udarbejdet før seneste lovændring om magtanvendelse, og derfor ikke er opdateret i overensstemmelse hermed.

Beskrivelse: Skabelon til procedurebeskrivelse for handicap og psykiatriområdet fordelt på forskellige magtanvendelsessituationer, såvel de lovhjemlede som de ikke-lovhjemlede.

Hent skabelon til magtanvendelsesprocedure

Titel: Værgemål til voksne
Beskrivelse: Skabelon til samtaleværktøj til samarbejdspartnere. Anvendes til afklaring af om borgeren er i målgruppen for værgemål. Man bør overveje at gøre sproget lettere tilgængeligt, hvis materialet skal bruges borgerrettet.

Hent skabelon til værgemål til voksne

TitelBrev om sagsbehandlers ophør
Beskrivelse: Brevskabelon, der orienterer forældre om, at nuværende sagsbehandler stopper samt kontaktoplysninger, der kan benyttes frem til tildeling af ny sagsbehandler. Understøtter inddragelse og sammenhæng i forløbet omkring barn/forældre.

Hent eksempel på skabelon til brev om sagsbehandlers ophør

Titel: Brev til orientering om ny sagsbehandler
Beskrivelse: Brevskabelon, der orienterer forældre om ny sagsbehandler. Understøtter inddragelse og sammenhæng i forløbet omkring barn/forældre.

Hent eksempel på skabelon til brev om ny sagsbehandler

Titel: Workflow - orientering ved sagsbehandlerskifte
Beskrivelse: Oversigt over arbejdsgang og fordeling af roller og ansvar i forbindelse med orientering af borger ved sagsbehandlerskift, hvor ny sagsbehandler enten er kendt eller ikke kendt på tidspunktet for orientering. Oversigten skaber klarhed over roller og ansvar i forbindelse med sagsbehandlerskift, således at barn og familie orienteres.

Hent eksempel på workflow for orientering ved sagsbehandlerskift

Titel: Orientering til borgeren - sådan gør vi
Beskrivelse: Retningslinje til brug ved sygemeldinger, barselsorlov, ophør og sagsbehandlerskift, der specificerer sagsbehandler henholdsvis leders opgaver i den forbindelse, herunder konkret eksempel på autosvar. Understøtter inddragelse og sammenhæng i forløbet omkring barn/forældre.

Hent eksempel på retningslinje for orientering til borgeren

Kontakt

Jesper Pilegaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her