Videreudvikling af Voksenudredningsmetoden

Sagsbehandling

Voksenudredningsmetoden VUM er en metode til sagsbehandling i forhold til voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden er lige nu ved at blive videreudviklet, så den i højere grad afspejler lovgivningen samt den viden, vi har på området i dag.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Målgruppen er voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemer. Målgruppen er desuden landets kommuner, herunder det politiske niveau, som har det overordnede ansvar for at sætte rammer og retning for området, det administrative ledelsesniveau, som skal omsætte de politiske intentioner til den faglige praksis samt sagsbehandlerne, der i det daglige samarbejde og i dialogen med borgerne skal levere god kvalitet i sagsbehandlingen og handle i tråd med lovens intentioner.

Baggrund for projektet:

Børne- og socialministeriet offentliggør årligt et Danmarkskort over fejl i klagesager. Det første Danmarkskort, der blev offentliggjort i 2017, viser, at omgørelsesprocenten på sager inden for socialområdet generelt i 2/3 af landets kommuner er 37 %. Videreudviklingen af VUM skal først og fremmest bidrage til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen, og derved bringe omgørelsesprocenten ned. Projektet indgår i den samlede handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Formål:

Videreudviklingen af VUM skal understøtte lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, så borgerens retssikkerhed fortsat sikres. Metoden skal inddrage borgeren bedre og mere synligt. Det skal blandt andet ske ved at øge fokus på borgerens ressourcer, mestring, sundhed og trivsel, samt ved at udvikle udredning- og dokumentationspraksis, så den i højere grad understøtter recovery og rehabilitering. Samtidig skal metoden give mere systematik og ensartethed i sagsbehandlingen både på myndighedsniveau og i forhold til samarbejdet med leverandøren af den sociale indsats. Her skal videreudviklingen i kraft af fælles faglige begreber understøtte en mere præcis bestilling af indsatsen, mere klare og konkrete mål for borgeren samt en mere systematisk opfølgning på borgerens trivsel og udvikling. De fælles faglige begreber skal også føre til øget kvalitet af ledelsesinformationen og dermed den faglige styring og udvikling af området.

Dokumentation og evaluering:

Til grund for udviklingsprojektet ligger blandt andet evalueringen af VUM fra 2015, erfaringer fra taskforcen på handicapområdet, lovændringer siden 2013 samt Kommunernes Landsforenings afdækning af udviklingsbehov i forbindelse med projekt Fælles Faglige Begreber.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen er ansvarlig for projektet og for samarbejdet med KL, Børne- og Socialministeriets departement, Ankestyrelsen samt de involverede kommuner, der tester projektets produkter i løbet af projektperioden. Socialstyrelsen samarbejder desuden med KL om Fælles Faglige Begreber, der implementeres i VUM, og i forhold til it-leverandørerne, der udvikler de konkrete it-systemer til VUM.

Finansiering:

Projektet finansieres af satspuljen 2018-2021.

Mere information:

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling i forhold til voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Den har til formål at forbedre den socialfaglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte borger og dermed styrke borgerens retssikkerhed.

Metoden er udviklet i perioden 2009-11. Videreudviklingsprojektet skal sikre, at metoden fortsat er tidssvarende, lovmedholdelig og til fulde understøtter kvaliteten i den kommunale sagsbehandling med borgerens ressourcer og progression i fokus.

Tidsplan

2018: Afdækning af opdateringsbehov for metoden generelt, samt udvikling og opdatering af Fælles Faglige Begreber og relaterede metodekomponenter i samarbejde med KL.

2019: Afdækning af opdateringsbehov fortsat, samt udvikling og opdatering af resterende metodekomponenter.

2020-2021: Implementeringsunderstøttelse (forankring af metode, kompetenceudvikling og vidensdeling).

Læs mere om Voksenudredningsmetoden

Læs mere om KL’s projekt Fælles Faglige Begreber (linker til KLs hjemmeside)

 

 

Kontakt:

Projektleder Maj-Britt Lundum Storm
91 37 02 82
Voksne
Senest opdateret 20-04-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her