Styrket match af barn og anbringelsessted

Dokumenterede metoder børn og unge Anbringelse

Social- og Boligstyrelsen samarbejder med fire kommuner om at udvikle en model, der kan understøtte kommunernes arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Inddragelse af både barn og forældre udgør helt centrale elementer i modellen.

Projektperiode:

2021 - 2024

Målgruppe:

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der skal anbringes uden for hjemmet.

Baggrund for projektet:

Når et barn anbringes uden for hjemmet, er hensigten bl.a. at skabe stabilitet i barnets liv og sikre den rette støtte og dermed danne grundlag for, at barnet får mulighed for at udvikle sig på samme vis som andre børn.

Flere undersøgelser fremhæver vigtigheden af matchningsprocessen for det videre anbringelsesforløb. Det rette match mellem et barn og et anbringelsessted udgør det første grundlag for den gode anbringelse og er med til at sikre stabilitet for barnet og forebygge sammenbrud. Dog er der begrænset viden om matchning, ligesom der mangler vidensbaserede og systematiske metoder og redskaber til at sikre det gode match og fremme inddragelse af barnet og dets forældre i matchningsprocessen.

Formål:

Formålet med projektet er at udvikle en model, som kan understøtte kommunernes arbejde med at styrke og sikre en mere systematisk matchproces. Centrale elementer i modellen er inddragelse af såvel barn som forældre. Målet på sigt er, at børn og unge, som er anbragte uden for hjemmet, oplever et stabilt anbringelsesforløb, og at der sker færre sammenbrud i anbringelser.

I 2023 er modellen justeret midtvejs i projektperioden på baggrund af kommunernes foreløbige erfaringer med modellen. I den forbindelse er modellen suppleret af en række redskaber, der er indsamlet, udviklet og selekteret i forbindelse med modningen af modellen. De enkelte redskaber er udvalgt på baggrund af: 

  • at være vidensfunderede
  • at kunne understøtte matchmodellens værdisæt og kerneelementer
  • at være anvendelsesorienterede på tværs af kommuner i Danmark. 

Social- og Boligstyrelsen vil 2024 afslutte evalueringen af projektet og justere den endelige model på baggrund af de samlede erfaringer fra fire kommuners arbejde med modellen i projektperioden. 

Dokumentation og evaluering:

Udviklingsarbejdet i kommunerne evalueres løbende af Social- og Boligstyrelsens analyse- og evalueringskontor. Evalueringen afsluttes i 2024 og vil have fokus på resultater for anbragte børn og unge samt på modellens faglige, organisatoriske og økonomiske bæredygtighed.

Samarbejdsparter:

De fire kommuner, som indgår i projektet, er henholdsvis Nordfyns Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Svendborg Kommune og Aalborg Kommune. Herudover samarbejder Social- og Boligstyrelsen med eksterne konsulenter med specialistviden om inddragelse, der yder kompetenceudvikling til kommunerne i perioden 2022-2023.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Der er afsat 17,8 mio. kr. i den samlede projektperiode.

Mere information:

Du kan her læse den opdaterede matchmodel, der beskriver kerneelementer og tilhørende redskaber. Derudover kan du læse om modellens tilhørende videnskatalog, der beskriver aktuel viden i matchmodellen på en anvendelsesorienteret måde - viden omsat til anbefalinger og refleksionsspørgsmål til medarbejdere og ledere. 

Læs beskrivelsen for den opdaterede model for "Styrket match af barn og anbringelsessted" her

Læs Videnskatalog: Kompetenceudvikling i "Styrket match af barn og anbringelsessted" her

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
+45 41 74 00 67
Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 12-01-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her