Udvikling af indsats for familieanbringelse

Børnene Først Forebyggelse og tidlig indsats

Social- og Boligstyrelsen skal i samarbejde med Greve, Randers og Odense kommune modne en indsats for familieanbringelser. Formålet med indsatsen er at sikre, at meget udsatte gravide og spædbarnsfamilier tilbydes en tidlig og intensiv støtte, og at forældrene derved opnår de nødvendige forældrekompetencer til at kunne varetage omsorgen for deres barn.

Projektperiode:

2023-2026

Målgruppe:

Den primære målgruppe for indsatsen er gravide og spædbørnsfamilier med børn i alderen 0-1 år samt eventuelle ældre søskende. Den primære målgruppe er karakteriseret ved at de lever i komplekse og risikofyldte omstændigheder, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet, og hvor der er bekymring for barnets sikkerhed, trivsel og udvikling. Familierne karakteriseres derfor som at værende meget udsatte familier.

Et eller flere af følgende forhold kan kendetegne forældrene: lav mentaliseringsevne, traumer i egen opvækst, vanskelighed ved at tilsidesætte egne behov til fordel for barnet samt vanskelighed ved at strukturere en hverdag hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov. Forældrene er også karakteriseret ved blandt andet økonomiske udfordringer, misbrug af rusmidler, manglende bolig, vold i nære relationer, kognitive funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, ufærdig eller umodnet personlighedsstruktur samt manglende eller ustabilt netværk

Baggrund for projektet:

Sundheds- og socialfagligt personale kan ofte allerede under graviditeten identificere de forældre og familier, som lever i meget udsatte positioner, og som får svært ved at drage omsorg for deres nyfødte barn. Med familieanbringelser bliver det muligt at imødekomme disse familier med et tilbud om en tidlig og individuel tilrettelagt indsats, som for en periode tilvejebringer den fornødne ro og støtte omkring forældrene, så de kan fokusere på arbejdet med deres specifikke udfordringer.

Forældrene har ofte et komplekst problembillede, som gør dem og deres ufødte eller nyfødte barn sårbare. De kan for eksempel være belastede af psykiske lidelser, sociale udfordringer, misbrugsproblematikker eller en kombination af disse. Uanset karakteren af de individuelle behov har familierne det tilfælles, at de har brug for et trygt miljø, hvor de i et passende tempo og i skærmede omgivelser udvikler deres forældrekompetencer, så de kan drage omsorg for deres barn og sikre dets trivsel og udvikling.

Formål:

Formålet med familieanbringelsen er, at forældrene gennem en tidlig og intensiv indsats opnår de nødvendige forældrekompetencer til at kunne varetage omsorgen for barnet i en grad, så familien kan forblive samlet og barnet trives.

Der er i dag ikke systematisk viden om familieanbringelser. Det er derfor intentionen med udviklingen og modningen af initiativet at generere viden om målgruppen for familieanbringelser samt virksomme metoder, tilgange og praksis

Dokumentation og evaluering:

VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd evaluerer løbende det lokale og tværgående udviklingsarbejde i kommunerne. Formålet med evalueringen er at generere viden til den løbende udvikling og tilpasning af indsatsen. Den afsluttende evaluering skal have fokus på at indfange viden om implementering af indsatsen, omkostninger forbundet med implementering og drift af indsatsen samt resultater for målgruppen.

Derudover vil evalueringen belyse indsatsens faglige og organisatoriske resultater.

Samarbejdsparter:

De tre kommuner som indgår i projektet er Greve, Randers og Odense kommune.

Indsatsen evalueres af VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Metodecentret og Hvidovre Kommune vil stå for indsatsrettet kompetenceudvikling.

Finansiering:

Projektet er en del af Børnene Først og finansieres her igennem.

Der er afsat 26 mio. kr. i den samlede periode, og heraf 18 mio. kr. til en ansøgningspulje.

Mere information:

Social- og Boligstyrelsen vil i perioden 2023-2026 indgå i en systematisk udviklingsproces sammen med kommuner og anbringelsessteder, og en ekstern evaluator med henblik på at modne, dvs. udvikle og evaluere indsatsen, så der opbygges tværgående, national viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen.

Indsatsen består af fem kerneelementer:

  • Tværfagligt indsatsteam omkring familien
  • Mentaliseringsbaseret tilgang
  • Individuel tilrettelæggelse og systematisk opfølgning på progression
  • Mobilisering af familiens netværk
  • Gradvis og sammenhængende udslusning til eget hjem eller anden indsats.

Derudover indeholder modellen også en række organisatoriske forudsætninger og et værdimæssigt afsæt for samarbejde med forældrene, som bygger på et ressource- og tillidsbaseret fokus på forældrenes udviklingsmuligheder.

Model over indsats for familieanbringelse

(Klik på billedet for at åbne i stor version)

Kontakt

Pernille Holzmann Poulsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her