Ansøg om rådgivningsforløb

Social- og Boligstyrelsen tilbyder korte rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke det tværfaglige samarbejde om implementering af barnets lov. Forløbene varer 2-4 måneder, er gratis og skræddersyes til jeres lokale behov. Der er løbende optag.

Er I som ledere i kommunen klar til at styrke det tværfaglige samarbejde om implementering af barnets lov? Og har I brug for rådgivning, som er tilpasset jeres konkrete fokusområder i implementeringsarbejdet? Så er vores tilbud om et kort, skræddersyet rådgivningsforløb måske noget for jer.

Hvad kan rådgivningsforløbene bruges til?

Formålet med rådgivningen er at understøtte kommunernes implementering af barnets lov, og fælles for alle forløb er et gennemgående fokus på det tværfaglige samarbejde om lovens intentioner.

Rådgivningsforløbene kan bruges til at starte en proces hos jer i kommunerne om det strategiske og tværfaglige samarbejde om barnets lov på børne- og ungeområdet, eller understøtte allerede igangværende processer. Et rådgivningsforløb kan også igangsættes i forlængelse af andre forløb, fx Ankestyrelsens sagsgennemgange, der tilbydes kommunerne i efteråret 2024.

Ideer til fokusområder

Rådgivningsforløbene vil altid tage udgangspunkt i jeres kommunale praksis og de konkrete problemstillinger, I ønsker at arbejde med i rådgivningsforløbet. Fokusområder kan fx være:

Tidlig opsporing og forebyggelse

Hvordan understøtter I ledelsesmæssigt samarbejdet på tværs af områder om opsporing af børn og unge i mistrivsel? Og hvordan kan I understøtte en hensigtsmæssig fordeling af ansvar og roller?

Sagsflowet

Hvordan sikrer ledelsen på tværs af områder, at der arbejdes inddragende, og at barnet og den unges perspektiver tillægges tilstrækkelig vægt i tilrettelæggelse af sagsforløb, indsatser og hverdagslivet?

Indsatser

Hvordan understøtter I som ledelse, at indsatser koordineres tværfagligt og tilrettelægges med afsæt i barnets/den unges og forældrenes ønsker og behov? Og hvordan kan I understøtte, at det tværfaglige samarbejde om opfølgning og planer opleves meningsfuldt og sammenhængende af børn, unge og forældre?

Anbringelse

Hvordan kan I som ledelse være med til at understøtte, at børn og unge anbragt uden for hjemmet oplever kontinuitet og stabilitet i hverdagslivet? Og hvordan kan I på tværs af områder skabe mulighed for, at alle børnene og de unge i alle professionelle sammenhænge har rum til at give udtryk for egne perspektiver på anbringelsen og hverdagslivet, og at der så vidt muligt handles på det, der bliver sagt?

Overgangen til voksenlivet

Hvordan understøtter l som ledelse det tværfaglige samarbejde om de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv? Hvordan skaber I klarhed over det tværfaglige ansvar og roller?

Børn og unge med funktionsnedsættelser

Hvordan understøtter ledelsen på tværs af områder, at der arbejdes inddragende i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser? Hvordan skaber I systematik og klarhed i arbejdsgange på tværs af områder?

Hvad indeholder et forløb?

Forløbene tilrettelægges som udgangspunkt ud fra følgende grundelementer:

  • Opstartsmøde, hvor der identificeres 1-2 fokusområder for rådgivningsforløbet samt laves aftaler om forløbets tilrettelæggelse
  • Afholdelse af forløb, fx i form af rådgivningsmøder med ledelse, temadage eller workshops, samt opfølgning mellem aktiviteterne.
  • Afslutning af forløb med fokus på kommunens næste skridt.

Der vil i alle rådgivningsforløb være et kontinuerligt fokus på den ledelsesmæssige understøttelse af implementeringen af barnets lov og opbakning dertil.

Det samlede forløb varer ca. 2-4 måneder.

Hvem kan søge?

Rådgivningen er målrettet chefniveau og faglig ledelse på tværs af myndigheds-, almen- og udførerområdet samt evt. nøglepersoner.

Det er som udgangspunkt chefniveauet i myndighedsafdelingen, der ansøger og har kontakten til Social- og Boligstyrelsen om fokus for forløbet og planlægningen af det. Inden ansøgningen sendes, skal kommunen overveje, hvilke ledere fra myndigheds-, udfører- og almenområdet, man ønsker skal indgå i rådgivningsforløbet.

Hvordan søger man?

I ansøger ved at sende en mail til Social- og Boligstyrelsen, hvor I kort beskriver jeres ønsker til rådgivningen. Alle ansøgninger følges op af et telefonopkald fra styrelsen, hvor vi nærmere drøfter jeres behov, indholdet af forløbet og endeligt afklarer deltagerkredsen.

Forløbene er gratis, og der er løbende optag.

Ansøgninger og spørgsmål rettes til projektlederen Mette Bøgelund Frederiksen. Se kontaktinfo her på siden.

 

Kontakt

Mette Bøgelund Frederiksen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her