CTI som overgangsstøtte til borgere i udsatte positioner

Initiativet skal understøtte den faglige indsats over for borgere i udsathed i kommuner og sociale tilbud: CTI er en virksom metode til at støtte borgere i social udsathed, som står over for en kritisk overgang i deres liv.

Projektperiode:

2024 - 2026

Målgruppe:

Målgruppen for udbredelsen består af borgere i udsathed, som står i en kritisk overgangsfase i livet. Det kan fx dreje sig om borgere i socialt udsathed med grønlandsk baggrund bosat i Danmark eller med en anden kulturel baggrund end dansk. Fælles for delmålgrupperne er, at der er tale om borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har brug for støtte i en kortere overgangsperiode, herunder til at få opbygget et støttenetværk i det eksisterende system.

Projektet er ikke målrettet målgruppen af borgere i hjemløshed, som er indeholdt i andre initiativer til udbredelsen af Housing First og de specialiserede støttemetoder (CTI, ICM og ACT).

Baggrund for projektet:

Social- og Boligstyrelsen ønsker at udbrede CTI-metoden endnu mere, end den allerede er. Vi ved, at CTI-metoden virker, og den kan anvendes over for en bred vifte af borgere, der er i en kritisk overgang i deres liv. Den kritiske overgang forstås bredt og kan være fysisk i form af eksempelvis en flytning eller adfærdsmæssig i form af eksempelvis overgang til forskellige former for beskæftigelse.

Metoden er allerede anvendt som støtte til fx borgere, der går fra hjemløshed til egen bolig, borgere, der ønsker at ophøre med at være i prostitution, borgere, der udskrives til egen bolig fra psykiatrien, aktivitetsparate borgere, der starter i beskæftigelse, og kvinder udsat for vold i overgangen fra krisecenter til egen bolig. Metoden kan også tænkes anvendt i andre sammenhænge, hvor en borger er i en overgangsperiode, og hvor indsatsen understøtter borgeren i overgangen til en forandret/forbedret livssituation og understøtter, at borgeren kan opretholde den.

Formål:

Projektets formål er at udbrede CTI-metoden og derved sikre, at kommuner og tilbud har en indsats målrettet borgere i udsathed i en kritisk overgang. Det kræver, at kommuner og sociale tilbud er med til at definere, hvilke målgrupper de ønsker at visitere til metoden. Samtidig skal kommuner/sociale tilbud definere, hvilken kritisk overgang der skal arbejdes med i initiativet.

Der vil være kompetenceudvikling og implementeringsstøtte. Deltagerne vil få undervisning i anvendelse af CTI-metoden, og der vil løbende være implementeringsaktiviteter – både virtuelle og fysiske møder.

Dokumentation og evaluering:

I forbindelse med udbredelsen af CTI som overgangsstøtte til udsatte borgere skal der foregå en monitorering af indsatsen. Monitoreringen sker som følge af den politiske aftale om Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet, som dette initiativ er en del af. I aftalen fremgår det, at alle indsatser, der udbredes, skal monitoreres. Formålet med monitoreringen er at skabe viden om indsatsernes effekt, så der fremover løbende kan investeres i virksomme indsatser, der kan komme borgerne og samfundet til gavn.

Oplysningerne benyttes til forskellige analyser, hvor oplysningerne kobles sammen med indikatorer i de nationale registre, herunder beskæftigelsesgrad, sundhed, uddannelse etc. for at undersøge, om indsatsen har en effekt på disse faktorer over tid.

Samarbejdsparter:

Projektet vil ske i samarbejde med 6 – 8 kommuner eller sociale tilbud.

Finansiering:

Som en del af ’Strategi for udvikling af den sociale indsats’ (SUSI) 2023 er der afsat midler til udbredelsen af CTI-metoden.

Mere information:

Det er muligt for kommuner og sociale tilbud at søge om kompetenceudvikling og støtte til implementering af CTI.

Ved deltagelse i initiativet får kommuner eller tilbud mulighed for:

  • At udvikle egen praksis og indsats for borgere i udsathed i en kritisk overgang.
  • At modtage målrettet kompetenceudvikling i CTI.
  • At modtage processtøtte til implementering af indsatsen.
  • At erfaringsudveksle med andre kommuner og tilbud om indsatsen.
  • At indgå aktivt i og bidrage til den læringsproces, der er forbundet med implementeringen af indsatsen.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder kompetenceudvikling i form af undervisningsdage og faglig sparring og afvikles såvel lokalt som på tværs af deltagerne i initiativet.

Indholdet og omfanget af kompetenceudviklingen udvikles i et samarbejde mellem deltagerne, Social- og Boligstyrelsen og ekstern underviser i CTI i den indledende fase af projektet.

Som udgangspunkt skal deltagerne forvente som minimum at deltage i:

  • To dage, der afvikles på tværs af deltagerne et centralt sted i landet (Deltagerkreds: projektleder samt 3-4 nøglemedarbejdere). Lederne forventes at deltage i et særskilt et-dagskursus.
  • Løbende sparring og statusmøder, som vil foregå såvel fysisk som virtuelt.
  • Mulighed for yderligere implementeringsaktiviteter, der afvikles lokalt hos deltagerne. Dagene tilrettelægges fleksibelt i samarbejde med deltagerne.

Kommuner og tilbud kan ansøge om at indgå i et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen om at implementere CTI til borgere i udsathed i en kritisk overgang.

Bemærk, at der er ansøgningsfrist 26. januar 2024. Ansøgere kan forvente svar senest d. 9. februar 2024.

Vejledning til ansøgning om implementeringsstøtte til CTI til borgere i socialt udsathed (PDF)

Ansøgningsskema om implementeringsstøtte til CTI til borgere i socialt udsathed (Word)

Læs mere om metoden Critical Time Intervention på Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Kontakt:

Karen Margrethe Korsholm
41 73 08 12
kamk@sbst.dk
Voksne

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her