Styrket vejledning til kommunerne, hvor adoption uden samtykke overvejes

Børnene Først VISO Sagsbehandling

Adoption uden samtykke er et kompliceret lovområde, hvor størstedelen af landets kommuner har relativt begrænset praksiserfaring. Barnets lov medfører lovændringer på området og for brug af VISOs rådgivning. Derfor styrker VISO sin rådgivningsindsats og vidensproduktion.

Projektperiode:

VISO har rådgivet om adoption uden samtykke siden 2015. Rådgivningsindsatsen er løbende udvidet, senest som følge af Børnene Først aftalen.

Målgruppe:

Målgruppen for VISOs rådgivning er kommunerne, navnligt de socialrådgivere, der forestår sagsbehandlingen, deres nærmeste ledelse samt øvrige fagpersoner, der er centrale i en kommunes oplysning og behandling af en adoptionssag, eksempelvis autoriserede psykologer, børnesagkyndige og medlemmer af børn- og ungeudvalg.

Målgruppen for VISOs vidensproduktion er, foruden målgrupperne for rådgivningen, også målgrupper såsom børn og unge, der er eller måske skal adopteres uden samtykke, biologiske forældre, plejefamilier og adoptivfamilier.

Overordnet skal VISOs rådgivning og vidensproduktion være til gavn for børn og unge, hvor adoption uden samtykke vurderes at være den rigtige indsats ift. at sikre dem størst mulig stabilitet og kontinuitet i deres opvækst.

Baggrund for projektet:

VISO tilbyder landets kommuner gratis vejledende rådgivning i form af temadagsforløb samt vejledning i konkrete sager, hvor kommunen overvejer adoption uden samtykke. VISO leverer rådgivningen i et samarbejde mellem socialfaglige konsulenter i det centrale VISO og psykologfaglige VISO-specialister.

I barnets lov ændres på reglerne for VISOs rådgivning om adoption uden samtykke. Kommunerne forpligtes til at søge vejledende rådgivning ved VISO, inden de indstiller en sag til adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 3. I sager, hvor kommuner overvejer at indstille efter § 9, stk. 2 eller 4 i adoptionsloven, kan kommunerne, som i dag, vælge at opsøge vejledende rådgivning fra VISO. VISO skal pålægge kommuner temadagsforløb, hvis en kommune ikke tidligere har fået vejledende rådgivning i en konkret sag om adoption uden samtykke eller har modtaget generel rådgivning i form af temadagsforløb.

Som følge af Børnene Først aftalen og barnets lov styrker VISO sin rådgivningsindsats til landets kommuner via:

  • Opjustering af årlig kapacitet ift. antal temadagsforløb som VISO kan tilbyde
  • Opdatering af vejledningsmateriale til sagsbehandlere, der arbejder med sager, hvor man overvejer at indstille til adoption uden samtykke
  • Produktion af andet relevant videns- og vejledningsmateriale til målgrupperne på området
  • Udvikling af andre implementeringsunderstøttende aktiviteter og rådgivningstilbud, der styrker kommunernes muligheder for at arbejde med området og anvende lovgivningen, f.eks. aktiviteter med erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af kommuner

Formål:

Som en del af aftalen Børnene Først ønsker man at understøtte, at de børn, hvis forældre ikke er i stand til at varetage omsorgen for dem, får en så tryg og stabil opvækst som muligt. For nogle børn vil det betyde, at kommunen vurderer, at adoption vil være til barnets bedste – og i nogle situationer vil kommunen være nødt til at indstille til en adoption uden samtykke, fordi barnets forældre ikke ønsker at give samtykke til en frivillig adoption.

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt, som vedrører flere lovområder, involverer mange aktører, og hvor der sker lovændringer som følge af barnets lov. Selv om bestemmelserne på området er lempet og forenklet af flere omgange, ses der fortsat et begrænset antal sager om adoption uden samtykke på landsplan. Det betyder, at størstedelen af landets kommuner har relativt begrænset praksiserfaring, og flere kommuner har aldrig indstillet til adoption uden samtykke i en konkret sag. Formålet med projektet er derfor at understøtte kommunernes implementering og anvendelse af reglerne gennem VISOs rådgivningstilbud og vidensproduktion.

Dokumentation og evaluering:

Rådgivningsforløbene dokumenteres løbende, og dokumentation vil bl.a. bruges til at udvikle VISOs rådgivningstilbud og indgå som datamateriale i vidensproduktionen.

VISOs rådgivning om adoption uden samtykke evalueres løbende, bl.a. ved tilfredshedsmålinger på rådgivningsforløb i konkrete sager og evalueringer af temadagsforløb. Formålet er at generere viden til løbende udvikling af rådgivningen. Der vil også udvikles evalueringskoncepter på øvrige rådgivningstilbud, der igangsættes.

Samarbejdsparter:

Der samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, når det er relevant i de forskellige aktiviteter – eksempelvis Ankestyrelsen, Familieretshuset, Departementet, KL og kommunerne. Der samarbejdes også med andre kontorer i Social- og Boligstyrelsen, når det er relevant, eksempelvis Børn, Unge og Familier samt Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering.  

Mere information:

Læs mere om VISOs rådgivning om adoption uden samtykke her 

Kontakt

Anna-Kathrine Bendtsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her