Borgeren ved roret - partnerskab om udvikling af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang

Initiativet skal udvikle ”Borgeren ved roret” – en recovery-orienteret tilgang til voksne med handicap og/eller social udsathed.

Projektperiode:

Juni 2023-december 2026. 

Målgruppe:

Målgruppen er voksne med handicap og/eller voksne i social udsathed.  

Målgruppen er ligeledes kommuner i samarbejde med kommunale, regionale og/eller private tilbud, som arbejder med målgrupperne under SEL §§ 85, 101, 107, 108, 109 og/eller 110.

Baggrund for projektet:

På det specialiserede voksenområde er flere kommuner i gang med at udvikle deres faglige tilgang til i højere grad at fokusere på det enkelte menneskes indefra-perspektiv, det vil sige borgerens håb, drømme, ønsker og ressourcer.

Social- og Boligstyrelsen ønsker derfor at etablere et partnerskab med en række kommuner om, hvordan tilgangen kan omsættes til praksis på tværs af målgrupperne på det specialiserede voksenområde. 

Formål:

Formålet med partnerskabet er at:

  1. Udvikle og modne de otte principper under ”Borgeren ved roret” på handicap- og udsatteområdet med afsæt i partnerskabskommunernes egne erfaringer og indsatser med recovery-orienteret rehabilitering.
  2. Skabe et fælles nationalt vidensgrundlag om arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering som tilgang på tværs af de to målgrupper (mennesker med handicap og socialt udsatte mennesker).

Partnerskabet skal, med ovenstående formål, bidrage til en bevægelse mod en samlet omstilling af det specialiserede voksenområde i retning af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Tilgangen skal bidrage til at skabe positive resultater i forhold til styrket funktionsevne og selvhjulpenhed for borgere, der er tilknyttet partnerskabskommuners tilbud til voksne med handicap og/eller voksne i social udsathed.

Dokumentation og evaluering:

Udviklingsarbejdet evalueres af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Der udføres en formativ evaluering samt en summativ slutevaluering. Den formative evaluering sker på nedslagstidspunkter i projektperioden og skal bidrage til, at der systematisk indsamles relevant viden og erfaring, der kan understøtte en vidensbaseret modning af tilgangen.

Den summative slutevaluering vil have fokus på implementering, effekter og økonomi. Evalueringen skal derved bidrage til tværgående national vidensudvikling til gavn for danske kommuner. 

Samarbejdsparter:

Tilgangen modnes i samarbejde med 4-5 kommuner og tilbud på tværs af handicap- og/eller udsatteområdet. 

Finansiering:

Der er afsat 12,2 mio. kr. i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet i 2023-2026.

Kontakt

Helle Nyhuus
Specialkonsulent

Mere viden

Hør Herning Kommune fortælle om erfaringerne med arbejdet med "Borgeren ved roret" i socialpsykiatrien. 

Se de tre film fra Herning Kommune på YouTube

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her