Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Social- og Boligstyrelsen understøtter et øget fokus på at højne tryghed og trivsel for borgere på botilbud. Det sker ved at styrke indsatsen til forebyggelse af magtanvendelse på handicapområdet. Støtten ydes af et rejsehold, der tilbyder botilbud og forvaltninger rådgivnings- og kompetenceforløb.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Initiativet er målrettet voksne borgere, der er omfattet af målgruppen for reglerne for magtanvendelse på socialområdet, det vil sige: personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven og efter §105 i almenboligloven.

Initiativet er derudover rettet mod: Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private botilbud for målgruppen samt ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen på botilbud for målgruppen.

Baggrund for projektet:

Pr. 1. januar 2020 trådte de reviderede regler for magtanvendelse i kraft. Der har siden været afviklet forskellige formidlings- og implementeringsaktiviteter med henblik på at få udbredt viden om de reviderede magtanvendelsesregler og yderligere forebyggelse af magtanvendelse.

Den igangværende evaluering af de reviderede regler viser dog, at der stadig er et behov for en målrettet indsats i forhold til udbredelse af viden, implementering og forankring af de reviderede regler for magtanvendelse, da der heri kan konstateres et efterslæb på viden om reglerne blandt personale og ledere i praksis på socialområdet.

Formål:

En magtanvendelse skal altid være sidste udvej, når alle pædagogiske tiltag over for en borger er prøvet. For at styrke forebyggelsen af magtanvendelser samt højne tryghed, trivsel og retssikkerhed for borgere på botilbud, igangsættes en række aktiviteter, som omfatter formidling af praksisnær viden og implementeringsstøtte samt etableringen af et rejsehold.

Formålet med rejseholdet er at hjælpe botilbud med at understøtte trivslen og trygheden for borgere og fagprofessionelle i botilbuddene tæt på den socialpædagogiske praksis – og dermed også styrke det lokale arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Det skal ske ved rådgivnings- og kompetenceforløb om forebyggelse af magtanvendelse på de botilbud, hvor det viser sig at være et særligt behov.

Rejseholdet kan også, hvor det skønnes nødvendigt og muligt, støtte forvaltninger i kommuner og regioner i at planlægge arbejdet med at nedbringe magtanvendelse i kommunen, regionen eller på private sociale tilbud.

Dokumentation og evaluering:

Rejseholdet følger op på resultaterne af forløbene på de enkelte botilbud og indsamler og formidler de gode eksempler og redskaber fra den kommunale og regionale praksis.

Samarbejdsparter:

Rejseholdet er forankret i Social- og Boligstyrelsen med blandt andre medarbejdere fra Handicap og VISO, der indgår i et samarbejde med ledende praktikere på området.

Finansiering:

Initiativet er finansieret gennem udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025. Der er afsat i alt 15,3 mio. kr. til initiativet i perioden 2022-2025.

 
Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Rådgivnings- og kompetenceforløb med rejseholdet?

Botilbud kan kontakte Social- og Boligstyrelsen for at drøfte muligheden for at få et forløb med rejseholdet. 

Skriv til: 
lizi@sbst.dk

Mere viden

Læs mere om rådgivnings- og kompetenceforløbene om forebyggelse af magtanvendelseDeltagelse i et rådgivnings-og kompetenceforløb om forebyggelse af magtanvendelser.pdf

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her