Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder

Psykiske vanskeligheder

Social- og Boligstyrelsen understøtter implementering og forankring af de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Projektet er en videreførelse af et tilsvarende projekt i perioden 2018-2020.

Projektperiode:

2021 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen er borgere med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven, § 105 i almenboligloven eller boformer for hjemløse efter § 110 i serviceloven.

Initiativet er rettet mod ledere og medarbejdere i forvaltninger i kommuner og regioner, som er involveret i planlægning og organisering af indsatsen på botilbud og boformer for hjemløse samt ledere og medarbejdere på kommunale, regionale og private botilbud og boformer for hjemløse.

Baggrund for projektet:

Flere undersøgelser peger på, at fysisk og psykisk vold er et udbredt problem på disse typer af tilbud. Voldsepisoderne er en psykisk belastning for både medarbejderne og borgerne på tilbuddene. Vold resulterer ofte i stress og arbejdsophør for medarbejderne og kan betyde, at den rehabiliterende indsats påvirkes negativt.

På baggrund af drabet på en medarbejder på et botilbud ved udgangen af 2020, er der politisk opbakning til i 2021-25 at målrette Social- og Boligstyrelsens indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse til de botilbud, hvor Socialtilsynet og Arbejdstilsynet har vurderet, at der er en forøget risiko for voldsomme episoder mellem borgere og medarbejdere og borgerne imellem.

Konkret betyder det, at Socialtilsynet har udstedt påbud om manglende kvalitet i forhold til forebyggelse af voldsomme episoder, eller Arbejdstilsynet har vurderet, at botilbuddet kan have gavn af rådgivning i relation til det voldsforebyggende arbejde enten begrundet i påbud om vold eller i anden tilsynsrelateret viden.

Formål:

Et gennemgående formål er at understøtte trivslen og trygheden for borgerne og medarbejderne i tilbuddene, for derved at nedbringe antallet af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår.

Hjælpen ydes via et indsatsteam, som tilbyder målrettet støtte, vejledning og undervisning i forebyggelse af voldsomme episoder. Indsatsen udspringer at de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder fra 2017.

Der samarbejdes med forvaltninger og tilbud om et forløb, hvor indsatsteamet analyserer eksisterende praksis og tilbyder hjælp til at forbedre den. Indsatsen tilstræber at medarbejderne i højere grad oplever sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen samtidig med, at der dannes de bedst mulige rammer for den rehabiliterende indsats for den enkelte borger.

Derudover er der etableret et tæt samarbejde mellem Socialtilsynet, Arbejdstilsynet og Social- og Boligstyrelsens indsatsteam med henblik på at kunne tilbyde en målrettet voldsforebyggende indsats til de tilbud, der har størst behov.

Dokumentation og evaluering:

Indsatsteamet følger op på resultaterne af indsatsforløbene på de enkelte tilbud og indsamler og formidler de gode eksempler og redskaber fra den kommunale og regionale praksis.

Finansiering:

Det oprindelige projekt var finansieret af satspuljen 2017-2020. Videreførelsen og en styrkelse af indsatsteamet er finansieret gennem udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 og 2022-2025. Der er afsat i alt 6,2 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2022 og i alt 27,5 mio. kr. i perioden 2022-2025.

Kontakt:

Mette Grønbæk Rasmussen
+45 41 73 08 63
Voksne - Psykosociale indsatser
Senest opdateret 18-04-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her