Udbredelse af Værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Børn med funktionsnedsættelser

Udredningsværktøjet er en metode, der styrker sagsoplysningen og sikrer en
systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling.

Projektperiode:

2023-2025

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe for projektet er børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt deres forældre.

Den direkte målgruppe for projektet er ledere og børne- og ungerådgivere på børnehandicapområdet i alle landets kommuner.

Baggrund for projektet:

Der er behov for at styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden mellem borger og myndighed på handicapområdet. Dette underbygges af de høje omgørelsesprocenter på danmarkskortene og erfaringerne fra Taskforcen på handicapområdet, der også viser, at kvaliteten i kommunernes sagsbehandling kan forbedres. Der er blandt andet behov for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og visitationen, og der skal være inddragende og gennemsigtige sagsforløb, hvor der arbejdes tæt sammen med borgeren.

På den baggrund er der afsat midler i aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 til et delinitiativ om udbredelse af værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.

Formål:

Formål med projektet er at understøtte udbredelse og forankring af udredningsværktøjet på børnehandicapområdet gennem formidling af metodens anvendelsesmuligheder.

Projektet består af forskellige elementer, der tilsammen skal sikre udbredelse af udredningsværktøjet på børnehandicapområdet i kommunerne.

Det drejer sig om:

  • E-læring
  • Rådgivningsforløb til kommuner
  • Nationale temadage

Det er erfaringen fra Taskforcen på børnehandicapområdet, at udredningen i børnehandicapsager ofte er udfordret i forhold til sagsoplysning og dermed korrekte vurderinger og fyldestgørende begrundelser.

Udredningsværktøjet bidrager til kvalitet i visitationen og sagsbehandlingen ved at understøtte en god sagsoplysning og helhedsvurdering i sagerne samt dialog med børn, unge og forældre.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages ikke evaluering af projektet.

Samarbejdsparter:

De enkelte tiltag i projektet afholdes i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Københavns Professionshøjskole, Videreuddannelsen og VIA University College, Efter- og videreuddannelse samt de kommuner, der indgår i et rådgivningsforløb.

Finansiering:

Der er afsat 2,1 mio. til initiativet i aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet i årene 2022-2025

Mere information:

Læs om E-læringsmoduler om udredningsværktøjet

Læs om Rådgivningsforløb til kommuner

Nationale temadage forventes afholdt i efteråret 2024 samt i 2025.

Mere information om temadagene følger i nyhedsbrev og på Social- og Boligstyrelsen hjemmeside.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent