Opfølgning på kommende revision af magtanvendelsesreglerne

Magtanvendelse

Initiativet understøtter implementering af de reviderede magtanvendelsesregler, som vedtages i 2024.

Projektperiode:

Januar 2024-december 2026. 

Målgruppe:

Initiativet er målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som typisk opholder sig på plejecentre, i botilbud, i aktivitets- og samværstilbud, i beskyttet beskæftigelse, i aflastningstilbud og i egen bolig.

Initiativet retter sig desuden mod ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private tilbud og på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, tilsynsførende på handicap- og demensområdet. 

Baggrund for projektet:

Der skal fremsættes lovforslag om revision af magtanvendelsesreglerne i folketingsåret 2023-24. I forbindelse med den seneste revision af magtanvendelsesreglerne i 2019 blev der, i satspuljen for 2019-2022, afsat midler til en opfølgning på revisionen for at understøtte kendskabet til og implementeringen af ændringer i magtanvendelsesreglerne.

Der blev desuden, i forbindelse med SSA22, afsat midler til et rejsehold, der afholder lærings- og formidlingsaktiviteter og rådgivnings- og kompetenceforløb, målrettet botilbud for voksne med handicap, som skal sikre implementeringen af servicelovens magtanvendelsesregler og viden om forebyggelse af magtanvendelse.  

Formål:

Initiativet har til formål at sikre opfølgning på de regler, som indføres på baggrund af den kommende revision af magtanvendelsesreglerne. Dette skal ske i tilknytning til øvrige aktiviteter på området i Social- og Boligstyrelsen, hvorved implementeringen af og kendskabet til de nye regler understøttes.

Det kan ske gennem fx informations- og undervisningsmateriale, formidlingsarrangementer, temadage og webinarer.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres gennem opfølgning og evaluering af fx de enkelte formidlingsaktiviteter.  

Samarbejdsparter:

Initiativet er forankret i Social- og Boligstyrelsen med medarbejdere fra Handicap, VISO og Kontoret for Socialtilsyn og National koordination. 

Finansiering:

Initiativet er finansieret gennem udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027. Der er afsat i alt 2,8 mio. kr. til initiativet i perioden 2024-2026. 

Mere information:

Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her