Styrket udbredelse af Housing First tilgangen og etablering af Task Force på hjemløshedsområdet

Hjemløshed

Initiativet skal understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen gennem flere delinitiativer. Herunder oprettelse af en Task Force, der er målrettet kommuner med særlige udfordringer på hjemløshedsområdet, og som skal supplere den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen er landets kommuner, der vil arbejde med at omlægge deres hjemløshedsindsats til Housing First-tilgangen.

Baggrund for projektet:

I perioden 2009-2019 er der sket en stigning i antallet af mennesker i hjemløshed i Danmark på trods af, at der siden 2009 både er investeret i at nedbringe antallet af mennesker i hjemløshed, og der har været et vedvarende fokus på at udbrede Housing First-tilgangen.

Samtidig viser en ny undersøgelse ”Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra danske kommuner” fra 2021, at kommunerne kun i meget begrænset omfang benytter en Housing First-tilgang i indsatsen, idet ca. 8 pct. af mennesker i hjemløshed har modtaget en Housing First-baseret indsats. Dette på trods af evidens for en positiv effekt, herunder også en økonomisk gevinst for kommunerne på længere sigt.

Formål:

Initiativet skal understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen og udbredelsen af Housing First-tilgangen gennem følgende delinitiativer:

1. Videreførelse af midler til kursuskatalog og dokumentationssystem.

2. Implementeringsaktiviteter, der understøtter implementering af ændret lovgivning på hjemløshedsområdet

3. Oprettelse af en Task Force på hjemløshedsområdet.

Delinitiativ 1 og 2 har til formål at understøtte en omlægning af den generelle hjemløshedsindsats og øge udbredelsen af Housing First-tilgangen bredt i landets kommuner.

Delinitiativ 3 målrettes kommuner med særlige udfordringer, som er motiveret for at indgå i et længerevarende og mere intensivt forløb for at styrke kommunernes sagsbehandling og indsats på hjemløshedsområdet.

Delinitiativerne supplerer den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet, som tilbyder særligt tilrettelagte rådgivningsforløb samt løbende rådgivning til interesserede kommuner og boformer.

Dokumentation og evaluering:

Dokumentationssystemet bidrager med relevant data, som kommuner og boformer, der deltager i et Task Force-forløb eller rådgivningsforløb i den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet, kan anvende i omlægningen af hjemløshedsindsatsen til Housing First-tilgangen.

Samarbejdsparter:

Social- og Boligstyrelsen samarbejder med Ankestyrelsen både i Task Forcen og i implementeringsaktiviteterne.

Finansiering:

Initiativet finansieres af Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025, hvor der er afsat 28 mio. kr. over en 4-årig periode. Midlerne fordeles med 4,3 mio. kl. i 2022 og 7,9 mio. kr. i de efterfølgende tre år.

Kontakt:

Karina Amtkjær Schrøder
23 45 48 51
Social Udsathed
Senest opdateret 16-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her