Helhedsorienteret sundhedsindsats til borgere med handicap og/eller psykiske vanskeligheder

Udviklingshæmning Handicap

Initiativet skal modne en helhedsorienteret sundhedsindsats, der har til formål at fremme sundhedstilstanden hos borgere på botilbud, gennem tidlig opsporing og håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger.

Projektperiode:

Juni 2023-december 2026.

Målgruppe:

Målgruppen er voksne med handicap og/eller psykiske vanskeligheder, som bor på botilbud efter §§ 107, 108 i serviceloven og § 105 i almenboligloven med § 85-støtte i serviceloven. Initiativet er derudover rettet mod ledere og fagprofessionelle på kommunale botilbud for målgruppen samt ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er involveret i planlægningen og organiseringen af sundhedsindsatser på botilbud for målgruppen.

Baggrund for projektet:

Det er veldokumenteret, at personer med handicap og/eller psykiske vanskeligheder har en større risiko for at blive alvorligt syge og generelt har større udfordringer i forhold til sundhed end andre voksne, da sygdommen opdages for sent eller aldrig. Målgruppen står også generelt mere sårbart i forhold til at få adgang til sundhedsindsatser og -ydelser, da de møder en række formelle og uformelle barrierer i deres adgang til, eller i mødet med, det etablerede sundhedssystem. Det betyder, at målgruppen har en markant overdødelighed og gennemsnitligt lever ca. 15-20 år kortere end resten af befolkningen. Samlet set kan det betyde, at sundhedsrelaterede problemer fra almene til meget alvorlige først opdages sent – eller slet ikke.
 

Formål:

Initiativet skal modne en helhedsorienteret sundhedsindsats, der har til formål at fremme sundhedstilstanden hos borgere på botilbud gennem tidlig opsporing og håndtering af sundhedsrelaterede problemstillinger.

Gennem fokus på borgerinddragelse og kompetenceudvikling af fagprofessionelle forventes initiativet at kunne bidrage til at:

  • Styrke fagprofessionelle på botilbud i at identificere og opspore sundhedsrelaterede problemstillinger hos målgruppen
  • Understøtte et tværfagligt fokus på målgruppens sundhedstilstand i dagligdagen på botilbuddet
  • Bygge bro mellem sociale botilbud og sundhedsområdet, særligt den praktiserende læge, så organiseringen understøtter, at borgerne får foretaget et sundhedstjek og får adgang til andre relevante sundhedsydelser. 

Dokumentation og evaluering:

I forbindelse med modningen udføres en formativ evaluering samt en summativ slutevaluering. Den formative evaluering sker på nedslagstidspunkter i projektperioden og skal bidrage til, at der systematisk indsamles relevant viden og erfaring, der kan understøtte en vidensbaseret tilpasning og modning af indsatsen.
Den summative slutevaluering vil have fokus på implementering, resultater og økonomi.

Samarbejdsparter:

Indsatsen modnes i samarbejde med 3-4 kommuner.  

Finansiering:

Der er afsat 7,8 mio. kr. i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet i 2023-2026. 

Mere information:

VIVE´s vidensafdækning af sundhedsindsatser på det sociale område

Udgivelsen identificerer tre overordnede temaer, som kan give inspiration til den videre udvikling af indsatser til arbejdet med at håndtere somatisk sygdom på det sociale område og indgår som en del af vidensgrundlaget for modningsindsatsen.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her