Styrket familiebehandling i udsatte familier

Dokumenterede metoder børn og unge

Projektet skal gennem en 4-årig periode udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn skal anbringes. Målet med indsatsen er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne enten i hjemmet eller ved et døgnophold og derved så vidt muligt undgå, at barnet anbringes.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er meget udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn skal anbringes. Den direkte målgruppe er fagpersonale og ledere i danske kommuner, der arbejder med familiebehandlingsindsatser til meget udsatte familier.

Baggrund for projektet:

Forældre spiller en helt central rolle for børns opvækst, trivsel og grundlæggende udvikling. Dette gælder også forældre til udsatte eller anbragte børn og unge. Undersøgelser viser, at ressourcer i barnets hjem spiller en fundamental rolle for, hvordan barnet klarer sig i andre sociale arenaer som fx i skolen, fritidslivet og helbredsmæssigt. Ophobning af risikofaktorer i en familie kan derfor være negativt udslagsgivende i forhold til barnets trivsel og for, om barnet har brug for støtte udefra. Den rigtige understøttelse af forældrenes ressourcer, tilknytning og inddragelse i deres børns liv kan bidrage til styrkede forældrekompetencer for derigennem at bidrage til barnets udvikling. Mange kommuner arbejder i dag med en faglig målsætning om at sætte tidligere og mere forebyggende ind, men der findes ingen nyere undersøgelser, som specifikt belyser kommunernes praksis i forhold til arbejdet med meget udsatte familier, hvis barn er i risiko for at blive anbragt.

Formål:

På den baggrund ønskes der med dette projekt at udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier, som sigter på at styrke den samlede familie igennem en støttende, udviklende og kompenserende indsats. Målet med indsatsen er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne enten i hjemmet eller ved et døgnophold og herunder undgå, at barnet anbringes. Indsatsen skal udvikles og implementeres i samarbejde med 4-5 kommuner i perioden fra 1. januar 2019 til december 2022. I den forbindelse udmelder Socialstyrelsen en ansøgningspulje på 22,6 mio. kr. i 3. kvartal 2019, som kommuner kan søge. Forud for udviklingsarbejdet gennemføres en vidensafdækning, som har fokus på at afdække, hvilke eksisterende virksomme elementer kommunerne arbejder med i forhold til meget udsatte familier.

Dokumentation og evaluering:

Projektkommunerne skal sammen med tilknyttede forskere og Socialstyrelsen identificere en række fælles principper og tilgange, som vurderes afgørende for en virksom behandlingsindsats som alternativ til anbringelse. Der udvikles således én model for en behandlingsindsats, der står på kommunernes erfaringer, men samtidig bygger på en række principper og tilgange, der skal gå igen på tværs af de deltagende kommuner. Der foretages en evaluering, som bl.a. skal følge op på, om forældrene vurderer, at de har fået en mere stabil og struktureret hverdag og fået styrket deres forældrekompetencer. Evalueringen følger også op på, om barnets/den unges problemadfærd bliver mindre, og om deres trivsel forbedres. Evalueringen udgør et centralt grundlag for at vurdere, om indsatsen er udviklet til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet. Der gennemføres i slutningen af projektperioden (2022) en række formidlingsaktiviteter, som skal sikre, at den opnåede viden formidles bredt til landets øvrige kommuner.

Samarbejdsparter:

Implement Consulting Group P/S og Socialt Udviklingscenter samt 4-5 projektkommuner.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP) og indgår som en del af satspuljeaftalen for 2019-2022. Der er afsat 32,9 mio. kr. i den samlede periode.

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
+45 41 74 00 67
ilra@sbst.dk 
Specialkonsulent 
Senest opdateret 21-10-2020

Kontakt

Ida Lautrop-Rasmussen
Fuldmægtig