Forebyggende social mentorordning

Recoveryorienteret rehabilitering Psykiske vanskeligheder

Initiativet skal udvikle og afprøve en forebyggende social mentorordning som en borgernær, fleksibel og tidsbegrænset indsats til de borgere med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri uden støtte efter serviceloven. Ordningen skal afprøves i 3-5 kommuner.

Projektperiode:

2023 - 2025.

Målgruppe:

Målgruppen for den sociale mentorordning er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, som udskrives fra den regionale
psykiatri uden støtte efter serviceloven.

Baggrund for projektet:

I det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien fremgår det, at der i dag ikke er de tilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Perioden efter udskrivning kan være ekstra sårbar, og den første tid kan være kritisk både i forhold til forværring af tilstanden, risiko for genindlæggelse og i de alvorligste tilfælde for selvmord. Der er således grund til at have en særlig opmærksomhed på de mennesker, der udskrives uden støtte efter serviceloven, så det sikres, at der er tilstrækkelig rådgivning og hjælp tilgængelig, hvis behovet opstår. På den baggrund etableres forsøg med en forebyggende social mentorordning i kommunerne, som kan følge borgerne i den første tid efter udskrivning.

Formål:

Initiativets formål er at udvikle og afprøve en forebyggende social mentorordning som en borgernær, fleksibel og tidsafgrænset indsats til borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri uden anden støtte efter serviceloven. Opfølgningen skal medvirke til at skabe tryghed for borgerne efter udskrivning ved at sikre, at der er tilgængelig rådgivning og hjælp, hvis der opstår behov herfor. Det er forventningen, at afprøvningen skal bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelser samt øge koordinationen mellem den regionale psykiatri og kommunen i forbindelse med udskrivning af borgere med psykiske lidelser.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en erfaringsopsamling, der afdækker kommunernes faglige og organisatoriske erfaringer med afprøvningen. På grundlag af erfaringsopsamlingen gives anbefalinger til, hvordan erfaringerne kan omsættes til en eventuel videreførelse af ordningen i landets kommuner. Erfaringsopsamlingen gennemføres i 2. halvår i 2025.

Samarbejdsparter:

Der afsættes i 2023 15 mio. kr. til en ansøgningspulje til 3 - 5 kommuner, der i 2024-2025 skal udvikle og afprøve en forebyggende social mentorordning.

Finansiering:

Initiativet finansieres af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026. Der afsættes 15,0 mio. kr. til ansøgningspuljen i 2023. Alle midler i puljen udmøntes i én ansøgningsrunde. Der kan med ansøgningspuljen opnås støtte i årene 2024-2025.

Kontakt

Tanja Holm Strømkjær
Specialkonsulent