Modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen skal sammen med fire kommuner udvikle en indsatsmodel, der kan styrke inklusionen af børn med udadreagerende adfærd i det almene skolemiljø. Indsatsen vil bestå af to spor: støtteforløb til skoleklasser og grupperådgivningsforløb til forældre.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Indsatsens primære målgruppe er børn og unge fra 9-14 år med udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd.

Udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd ses som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger. Det er adfærd, hvor der er let til ophidselse, og som skaber uro og forstyrrer andre.

Baggrund for projektet:

Den daværende Socialstyrelses undersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer fra 2020 viser, at 61 pct. af kommunerne vurderer, at målgruppen ’børn og unge med udadreagerende adfærd’ er i vækst, og at mange kommuner (knap 40 pct.) oplever udfordringer med at tilbyde relevante tilbud og indsatser til målgruppen.

Adfærden medfører, at børnene eller de unge ofte kommer i konflikt med andre børn i klassen, lærere, pædagogisk personale eller forældre. I nogle tilfælde eskalerer konflikterne til et niveau, hvor barnet med udadreagerende adfærd flyttes til et andet skoletilbud (f.eks. en specialklasse).

Forskningen peger på, at en tidlig og sammenhængende indsats med fokus på både samspil i skole og i familien kan forebygge og moderere, at den udadreagerende adfærd udvikler sig. Dette peger på behovet for at udvikle og modne en indsats, der understøtter og udvikler de miljøer og fællesskaber, som barnet indgår i, samt det tværsektorielle samarbejde omkring barnet.

Formål:

Formålet med projektet er at udvikle en indsatsmodel, der kan understøtte kommunernes arbejde med at styrke forældre og klassefællesskaber, så børn og unge i alderen 9-14 år med udadreagerende adfærd kan bevare tilknytningen til det almene skolemiljø.

Indsatsen vil indeholde to sammenhængende spor, hhv. støtteforløb til skoleklasser (spor 1) og grupperådgivningsforløb til forældre (spor 2). Begge spor i indsatsen skal leveres på tværs af forvaltningsområder i et tæt samarbejde mellem medarbejdere med socialfaglig baggrund fra socialforvaltningen, lærefagligt personale i børnenes læringsmiljøer og medarbejdere med specialpædagogisk faglighed.

Dokumentation og evaluering:

Udviklingsarbejdet i kommunerne evalueres i perioden 2023-2025. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til den løbende udvikling og tilpasning af indsatsen. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultater for målgruppen samt på indsatsens faglige, organisatoriske og økonomiske bæredygtighed.

Samarbejdsparter:

De fire kommuner som indgår i projektet, er Faxe, Slagelse, Mariagerfjord og Hedensted Kommune. Indsatsen evalueres af VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Indsatsen skal implementeres og udvikles i samarbejde med fire kommuner, der modtager støtte fra en ansøgningspulje på i alt 10 mio. kr.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Der er afsat 18,9 mio. kr. i den samlede projektperiode.
Senest opdateret 19-09-2022

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig
Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her