TOPH Skolebørn - model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Forebyggelse og tidlig indsats Dokumenterede metoder børn og unge Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udvikler i samarbejde med Jammerbugt, Tønder, Kerteminde og Slagelse kommuner en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er alle børn og unge i grundskolens almene undervisning med henblik på at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Baggrund for projektet:

Det kan have store konsekvenser for et barn, hvis begyndende mistrivsel ikke opdages og ageres på. Forskning viser, at jo tidligere et barns mistrivsel opdages, desto større er muligheden for, at barnet kan hjælpes til øget trivsel. Det er derfor afgørende, at fagprofessionelle, der har med børn at gøre i hverdagen, opfanger tegn på mistrivsel, og systematisk vurderer, afdækker og handler herpå samt inddrager tværprofessionelle samarbejdspartnere, børn- og forældre. Systematisk vurdering af alle børns trivsel er væsentligt i arbejdet med opsporing af børn, der har behov for støtte.

I dag anvender flere kommuner en opsporingsmodel til børn i 0-6-års alderen (TOPI) og enkelte kommuner bruger en tilpasset version af modellen for skolebørn. Evaluering af modellen viser flere positive resultater, bl.a. oplever dagtilbud gevinster i form af øget systematik og handlekompetence, styrket forældresamarbejde og rum for faglig refleksion. Evalueringen peger også på, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at styrke det tværprofessionelle samarbejde i kommunerne.

Formål:

Formålet er at udvikle en model, der understøtter skolers arbejde med systematisk opsporing, og styrker det pædagogiske personales handlekompetence, når en mistrivselsproblematik er opsporet.

Målet er, at mistrivselsproblematikker opdages tidligere både i forhold til alder og problemudvikling, og at det pædagogiske personale får bedre mulighed for at handle relevant og rettidigt, når et barn eller en klasse har brug for en indsats. Indsatser kan derfor både være rettet mod fællesskaber på skolen, det pædagogiske miljø i en klasse og det enkelte barn afhængig af problematikkens karakter.

 

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af Social- og Boligstyrelsens kontor for Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering. Evalueringen vil løbende understøtte modeludviklingen igennem systematisk dataindsamling og analyse. Det løbende arbejde med at vidensudvikle og -formidle suppleres af økonomiske analyser med fokus på indsatsens omkostninger samt en slutevaluering med fokus på indsatsens resultater for målgruppen.

Samarbejdsparter:

Modellen udvikles i et samarbejde mellem de fire kommuner Jammerbugt, Tønder, Kerteminde og Slagelse, Social- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Rambøll, som leverandør af IT-understøttelse, og VIA University College, som leverandør af kompetenceudvikling til projektkommuner.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 19,4 mio. kr. i den samlede periode.

Kontakt:

Astrid Lindholm Harlou
41 93 25 66
Kontor for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 18-07-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her