Modning af intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd

Dokumenterede metoder børn og unge Kriminalitet

Projektet skal udvikle en model for intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd, der kan indgå i strukturerede gruppeforløb med intensiv støtte.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er unge fra 14 til 22 år, som er præget af omfattende og komplekse problemer og udadreagerende adfærd, og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med intensiv støtte.

Baggrund for projektet:

Der er i de danske kommuner en mindre andel unge med komplekse problemer (fx kombinationer af psykiske vanskeligheder, misbrug og manglende stabil tilknytning til skole- eller beskæftigelsestilbud) og udadreagerende adfærd, hvor eksisterende tilbud ikke formår at hjælpe de unge tilstrækkeligt.

De unge har ofte været kendt i det sociale system i en årrække i en række foranstaltninger lige fra anbringelse uden for hjemmet til kontaktperson eller familiebaseret behandling. Der anvendes ofte dyre indsatser uden det forventede udbytte for den unge, fordi indsatsen ikke imødekommer deres behov. Derfor er der både på kortere og længere sigt samt både menneskeligt og økonomisk grund til at modne en omkostningseffektiv indsats omkring de unge, der giver de unge bedre muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt voksenliv på egne præmisser.

Indsatsen baseres på en række velkendte elementer og metoder, der viser lovende resultater og vurderes derfor fagligt velbegrundet og realistisk i modning, afprøvning og drift.

Der har i forbindelse med initiativudviklingen været foretaget en målrettet afdækning blandt seks kommuner vedrørende overordnet form og indhold på indsatsen. Dette supplerer den indikerede efterspørgsel fra styrelsens undersøgelse af kommunernes oplevede udfordringer fra 2020, der viser, at 44 pct. af kommunerne oplever udfordringer med at tilbyde relevante indsatser til denne målgruppe, med at sikre kvalificeret socialfagligt arbejde samt at realisere et konstruktivt samarbejde med de unge.

Formål:

Formålet med initiativet er at modne en indsats, der giver unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd muligheder for at indgå i og profitere af de ordinære indsatser omkring uddannelse og beskæftigelse. På længere sigt skal det give dem bedre muligheder for at leve et selvstændigt voksenliv.

Forventede resultater for målgruppen: Hvis indsatsen virker, forventes målgruppen på lang sigt at opnå en reduktion i kompleksiteten af sociale problemer, og vil dermed kunne indgå i relevante støttetilbud med færre konflikter og færre sammenbrud.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres undervejs samt til slut. Evalueringen skal skabe et løbende vidensbaseret grundlag for at udvikle modellen i modningsfasen, samt slutevalueres med henblik på eventuel senere afprøvning/udbredelse.

Samarbejdsparter:

4-5 partnerkommuner.

Finansiering:

Der er samlet afsat 10 mio. kr. over 4 år til projektet.

Mere information:

Er du interesseret i at høre nærmere om puljen kan du deltage i vores informationsmøde.

På informationsmødet kan man høre mere om puljen og om proceduren i forbindelse med ansøgningen.

Alle kommuner, som overvejer at søge et forløb, er meget velkomne til informationsmødet, der holdes den 19. september kl. 10-11. Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Deltagelse er gratis.

Kontakt:

Anne Hansen-Krogsgaard
41 74 00 18
Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 16-09-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her