Hjælp til at styrke inddragelsen af udsatte unge

Psykisk sårbarhed

Det er nu muligt at ansøge om et Åbent Dialog forløb med Social- og Boligstyrelsen. Forløbet er for kommuner, der ønsker at styrke inddragelsen af unge i psykisk mistrivsel og samtidig implementere intentionerne i Barnets lov.

Kommuner kan nu ansøge om et Åben Dialog forløb med Social- og Boligstyrelsen. Forløbet består af kompetenceudvikling i Åben Dialog og implementeringsunderstøttende aktiviteter for udvalgte ledere og medarbejdere. Forløbet er gratis. Der er forventet opstart af forløb i forsommeren 2024.

Formålet med et Åbent Dialog forløb er at opkvalificere ledere og medarbejdere til at bruge en netværksorienteret tilgang i arbejdet med udsatte unge og derigennem bryde med den stigende psykiske mistrivsel blandt unge, som vi ser i Danmark.

Der afholdes virtuelle informationsmøder en gang om måneden til og med juni. På møderne kan I høre mere om Åben Dialog, og hvad I kan få ud af at omlægge til en Åben Dialog tilgang. Informationsmøderne henvender sig primært til ledere på børne- og ungeområdet, men alle med interesse for Åben Dialog er velkomne til at deltage.

Tilmeld jer til mødet d. 9. april 14:00-15:00 her

Tilmeld jer til mødet d. 6. maj 12:30-13:30 her

Tilmeld jer til mødet d. 21. juni 12:30-13:30 her

Sådan ansøger I

Vi har gjort det nemt for jer at ansøge om et forløb. For at kunne ansøge, skal I booke Social- og Boligstyrelsen til et indledende dialogmøde. På mødet vil I blive præsenteret mere detaljeret for indholdet i forløbet, og I får mulighed for at stille afklarende spørgsmål, ligesom vi drøfter, hvordan forløbet kan blive mest muligt relevant for jeres praksis. Ønsker I efter mødet at opstarte et forløb, indgås en samarbejdsaftale, som udarbejdes af Social- og Boligstyrelsen. Dokumentationskravene til jer i forbindelse med opstart af et forløb er derfor minimale.

For at booke et møde, eller ved øvrige spørgsmål, kan I kontakte projektleder Anne Hansen-Krogsgaard på mail: ahak@sbst.dk eller telefon: +45 41 74 00 18.

Om Åben Dialog

Åben Dialog er en recovery-orienteret tilgang til rehabilitering af unge i psykisk mistrivsel. I Åben dialog sættes den unges egne mål og ønsker i centrum for den fagprofessionelles indsats. Ved at fastsætte egne mål engageres den unge, oplever kontrol over egen situation og rykker sig derhen, hvor den unge ønsker at rykke sig hen.

Et Åben Dialog forløb er en oplagt måde at arbejde med at omsætte Barnets lov til praksis i jeres kommune. Intentionen med Barnets lov er netop, at sagsbehandling, beslutninger og afgørelser tager afsæt i barnets eller den unges behov, ønsker og perspektiver.

Åben Dialog har en dokumenteret solid effekt i Danmark og internationalt. Åben Dialog er blandt andet med til at øge den mentale trivsel hos de borgere, der gennemgår et forløb. Åben Dialog kan desuden reducere unges behov for psykiatrisk behandling, privatpraktiserende læge og forbrug af sociale ydelser allerede efter et år.

Indhold

Selve forløbet er gratis. Forløbet består af kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, som opkvalificeres i at bruge en netværksorienteret tilgang i arbejdet med unge i psykisk mistrivsel. Implementeringsaktiviteterne består af en række aktiviteter som er tilpasset den enkelte kommunes behov og som skal understøtte omlægningen til en Åben Dialog tilgang på det samlede ungeområde.  Det kan være sparringsmøder, workshops og tværkommunale netværksmøder. Der vil både være lokalt tilpassede og tværkommunale aktiviteter i et forløb.

Hvad får I ud af det

I får gratis kompetenceudvikling og mulighed for at arbejde med at udvikle jeres praksis. Kommuner der omlægger til en Åben Dialog tilgang vil øge det tværfaglige samarbejde og opleve en ændring i mindset i forhold til hvordan I møder unge, som har det svært. I vil også opleve at trivslen blandt unge styrkes og at deres livskvalitet øges.

Et Åben Dialog forløb er også en mulighed for at arbejde med intentionerne om inddragelse i Barnets Lov og styrke jeres implementering af den nye lovgivning.

Hvem kan søge

Alle kommuner kan ansøge om et forløb. Et forløb henvender sig primært til ledere og medarbejdere der arbejder med unge i psykisk mistrivsel i myndighed, KUI og/eller PPR. Øvrige medarbejdere, der arbejder med målgruppen, vil også kunne deltage.

Hvad kræver det

Social- og Boligstyrelsen sørger, i samarbejde med en ekstern leverandør, for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere og for aktiviteter, der understøtter implementeringen af Åben Dialog i praksis.

Det er jeres opgave at planlægge og gennemføre forløbet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, herunder at sikre ledelsesmæssig opbakning. I skal afsætte tid til deltagelse i Social- og Boligstyrelsens implementeringsaktiviteter og kompetenceudvikling, både på leder- og medarbejderniveau, ligesom I skal arbejde med prøvehandlinger og cases i egen praksis mellem kompetenceudviklingsdagene for at få mest muligt udbytte af forløbet.  I skal også stille lokaler og forplejning til rådighed ved lokale aktiviteter.

Under forløbet skal I desuden indberette få oplysninger til Social- og Boligstyrelsen. Formålet er at understøtte implementeringen af Åben Dialog i jeres kommune og at følge de unges udvikling på længere sigt.

Mere information

Hvis du vil vide mere om Åben dialog, kan du læse mere her.