Udbrede anvendelse af peers

Recoveryorienteret rehabilitering Psykiske vanskeligheder

Social- og Boligstyrelsen understøtter 20 kommuner i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang gennem at rådgive dem om, hvordan de kan arbejde systematisk med anvendelsen af peers i socialpsykiatrien.

Projektperiode:

2023 - 2026

Målgruppe:

Initiativets overordnede målgruppe er personer med psykiske vanskeligheder, som modtager støtte efter serviceloven i den kommunale socialpsykiatri. Den direkte målgruppe er medarbejdere på tværs af socialpsykiatrien i kommunerne, herunder strategisk ledelse, samt ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og i de sociale tilbud.

Baggrund for projektet:

Antallet af voksne med psykiske vanskeligheder er steget kraftigt de senere år og presset på socialpsykiatrien er derfor stigende. Forskning viser imidlertid, at mange kan komme sig ved hjælp af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats. Centralt i denne tilgang er fokus på borgerens ressourcer og adgangen til almene fællesskaber. Peers kan være et effektiv redskab til at bringe borgernes ressourcer i spil og inddrage civilsamfundet, og brugen af peers har vist sig at have en positiv effekt, både for de mennesker, der modtager peer-støtte og dem, der giver den.

Nærværende initiativ om at udbrede anvendelsen af peers er en del af Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022 og udgør ét af to delinitiativer under Kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Det andet initiativ er ’Etablering af et tværgående indsatsteam’.

Formål:

Initiativet Udbrede anvendelse af peers har til formål at støtte 20 kommuner i anvendelsen af peers i socialpsykiatrien via målrettet rådgivning om organisering og anvendelse af peer-støtte. Rådgivningsforløbene ydes af Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med en ekstern leverandør.

Dokumentation og evaluering:

Hvert rådgivningsforløb afsluttes med en erfaringsopsamling, som indeholder viden om drivkræfter og barrierer for den videre anvendelse af peers i den pågældende kommune. Kommunernes erfaringer vil indgå i en tværgående erfaringsopsamling, der udgives ultimo 2026.

Samarbejdsparter:

Initiativet gennemføres i samarbejde med 20 kommuner. En ekstern leverandør skal bistå med kompetenceudvikling som en del af rådgivningsforløbet.

Finansiering:

Initiativet er en del af den politiske aftale om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 (SSA23). Der er afsat i alt 10,5 mio. kr. til initiativet.

Mere information:

Læs mere anvendelse af peers i socialpsykiatrien og hent materialer her

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering og konceptet for omlægning af socialpsykiatrien her

Læs mere om Etablering af et tværgående indsatsteam, som er det andet delinitiativ under Indsats 2,6: Kvalitetsløft i socialpsykiatrien

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig