Viden og inspiration om forebyggelse af voldsomme episoder

Få viden og inspiration til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse via film eller podcast.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række podcastafsnit (podcast 1-5), der sætter fokus på voldsforebyggende tematikker og understøtter botilbud og boformers arbejde med at øge trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere. I podcast 6-7 kan man få indblik i, hvordan et tilsynsbesøg fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet foregår, og hvad de konkret kigger efter, når det gælder voldsforebyggelse. 

Afsnittene varer alle mellem 18 og 21 minutter. De er alle udformet i en vekselvirkning mellem praksis, som den opleves af tilbuddene, og fageksperter i og uden for Social- og Boligstyrelsen. 

Podcastserien er fra 2024 og er en forlængelse af De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse fra 2017.

Hent retningslinjerne

Film og podcast

Der er udarbejdet en kort film, der introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder.

Se film om nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse her (Linket åbner i Youtube.com)

Social- og Boligstyrelsen tilbyder hjælp i form af indsatsforløb på botilbud og i forvaltninger til at øge trivslen og trygheden og derved styrke forebyggelsen af voldsomme episoder. Du kan her høre om to sociale tilbuds erfaringer med at deltage i et indsatsforløb:

Se film om erfaringer fra 'De 2 Gårde' og 'Sønderskovhjemmet' her  (Linket åbner i Youtube.com)

Episode 1 - Borgerinddragelse er i sig selv voldsforebyggende

Borgerinddragelse og selvbestemmelse er centralt, når voldsomme episoder skal forebygges på botilbud og boformer for hjemløse, fordi den samlede oplevelse af at have indflydelse på sit eget liv, og af at få støtte til at følge sine egne ønsker, håb og drømme, i sig selv er voldsforebyggende.

Hvis man skal sikre trivsel hos en borger, så er det vigtigt at inddrage borgeren i egen indsats. Borger og medarbejder skal samarbejde, om at borger kan leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser ved at understøtte borgerens håb, ønsker og drømme for fremtiden igennem den pædagogiske indsats.

Læs mere om voldsforebyggelse her

Medvirkende:

Anna Lund Christiansen, fuldmægtig hos Social og Boligstyrelsen

Allan Stig Christensen, rehabiliteringsmedarbejder på botilbuddet Tornbjerggard

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 2 - Borgere og medarbejderes trivsel er tæt forbundet

Medarbejdernes trivsel er en forudsætning for borgernes trivsel på botilbud og boformer for hjemløse. Medarbejdere der trives, kan bedre støtte borgerne i at trives.

Et godt arbejdsmiljø giver medarbejderne mere overskud til at møde borgerne med en positiv tilgang, leve sig ind i borgerens situation samt inddrage og støtte borgeren i hverdagen, hvilket kan medvirke til at reducere risikoen for, at der opstår voldsomme episoder.

Læs mere om voldsforebyggelse

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Medvirkende:
Hans Marstrand Jensen, seniorkonsulent hos Crecea
Malene Andrea Rude, afdelingsleder på botilbuddet Paderuphus
Benjamin Jæger, socialpædagog på botilbuddet Paderuphus

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 3 - Faste procedurer mindsker konflikter

Velimplementerede procedurer og politikker er en hjørnesten i det voldsforebyggende arbejde på botilbud og boformer for hjemløse. For hvordan en konflikt udvikler sig på et botilbud kan nemlig afhænge af om medarbejderne ved, hvad de skal gøre i den konkrete situation.

Mange tilbud mangler klare procedurer og politikker for det voldsforebyggende arbejde. Langt de fleste har procedurer og politikker, der ikke er kendte og anvendte af medarbejderne. Det resulterer i uklarhed og usikkerhed for medarbejderne omkring hinandens indsats og skaber i sidste ende grobund for konflikter med borgerne.

Læs mere om voldsforebyggelse her

LA2 metodemanual

Medvirkende:
Viki Holdgaard Madsen, konsulent hos Social og Boligstyrelsen
Camilla Blak Due, udviklingskonsulent hos specialinstitutionen Kofoedsminde

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 4 - Voldsomme episoder sker altid i en kontekst

Voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse kan bedst forklares, forstås og forebygges ved at se konteksten og i sammenhængen med de begivenheder, der er gået forud for selve handlingen.

Voldsomme hændelser på botilbud og boformer for hjemløse sker aldrig ud af det blå. De kan ske af flere årsager og kan skyldes kombinationen af flere faktorer bl.a. de fysiske rammer, relationer, borgerens levede liv og diagnoser.

Læs mere om voldsforebyggelse her

LA2 metodemanual

Medvirkende:
Mette Grønbæk Rasmussen, specialkonsulent hos Social og Boligstyrelsen
Ann Lahner Refslund, afdelingsleder på botilbuddet Tuesten Huse
Kira Wien Hansen, psykiatrisk medarbejder på botilbuddet Tuesten Huse

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 5 - Læring af voldsomme episoder

Det er afgørende at både tilbud, beboer og medarbejdere på botilbud og boformer for hjemløse lærer af de voldsomme episoder, der opstår, for bedre at kunne forebygge nye episoder.

Mange tilbud er rigtig gode til at håndtere og registrere voldsomme episoder. Men det kan være en udfordring i en travl hverdag at stoppe op og lære af det der gik skidt eller det der gik godt, derfor er det vigtigt at der er faste procedure for refleksion, analyse og læring efter en voldsom episode.

Læs mere om voldsforebyggelse her

LA2 metodemanual

Medvirkende:
Anne-Mette Haubro Hestkjær, fuldmægtig hos Social og Boligstyrelsen
Bettina Juhl Nielsen, virksomhedsleder hos døgntilbuddet CFD Nyborg

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 6 - Et indblik i Socialtilsynenes arbejde

Denne episode skal give et indblik i, hvordan et typisk besøg fra Socialtilsynene kan foregå, og hvad der er værd at vide i denne forbindelse.

Hvert år besøger Socialtilsynene landets forskellige botilbud og boformer for at kontrollere, at bestemmelser og retningslinjer overholdes. Socialtilsynene skal sikre, at borgerne på botilbud får den indsats, de har brug for, og derfor fokuserer de tilsynsførende især på borgernes tilbud og rammer samt oplevelser med magtanvendelse.

Læs mere Social- og Boligstyrelsens auditfunktion

Læs mere om voldsforebyggelse her

Medvirkende: Anonym tilsynsførende fra Socialtilsyn Øst

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Episode 7 - Et indblik i Arbejdstilsynets arbejde

Denne episode skal give et indblik i, hvordan Arbejdstilsynet arbejder, hvad de kigger efter og hvorfor de reagerer som de gør, kan dog for nogle medarbejdere på botilbuddene være uklart. Derfor kan det være givtigt for tilsynsførende fra andre tilsyn at få en indsigt i Arbejdstilsynets arbejdsgang og formål med tilsynene.

En af Arbejdstilsynets hovedopgaver er føre tilsyn med om virksomhederne i Danmark lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav om et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte – det gælder bl.a. kemi, støj, ergonomi og faktorer inden for det psykiske arbejdsmiljø som fx vold.

Læs mere om voldsforebyggelse her

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Medvirkende:
Anna Mette Svanborg, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet
Mette Mygind, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet

Vært: Mads Christian Heede, journalist i Kontekst & Lyd

Hent transskription af podcasten her (pdf)

Kontakt

Mette Grønbæk Rasmussen
Specialkonsulent

Nationale retningslinjer

I retningslinjerne finder man anbefalinger til, hvordan man arbejder med forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder, samt skaber faglige og organisatoriske rammer, der understøtte det voldsforebyggende arbejde.

Hent her