Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Forebyggelse og tidlig indsats Alkohol- og stofmisbrug

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Projektperiode:

2020 - 2023

Målgruppe:

Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler for perioden 2016- 2019 til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 122.000 børn og unge under 18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug. Der findes ikke tal for, hvor mange børn og unge, der er vokset op i familier med stofmisbrug, men Sundhedsstyrelsen oplyser, der i 2014 var 1727 borgere med børn under 18 år indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Forskning og praksiserfaring viser, at mange børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling på grund af deres opvækstbetingelser. Derudover viser forskningen, at børnene og de unge har en øget risiko for bl.a. at føle sig ensomme, blive deprimerede, få posttraumatisk stress eller selv at udvikle et misbrug.

Ved satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat varige midler til puljen. Puljen er udmeldt i 2019 for en ny fireårig periode 2020-2023.

Formål:

Formålet med puljen er, at børn og unge i målgruppen får hjælp og støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst. Det langsigtede formål med projektet er, at børn af forældre med stof- eller alkoholmisbrug, ved at modtage et målrettet behandlingstilbud, opnår bedre forudsætninger for en langsigtet, positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Puljen skal sikre udbredelsen af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug for at understøtte at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et gratis behandlingstilbud. Yderligere skal puljen understøtte, at de behandlingsstilbud, der gives, er velbeskrevet og baseret på viden om velegnede indsatser til det enkelte tilbuds målgrupper samt understøtte kvaliteten ved at beskrive og dokumentere lovende indsatser. Kommuner samt private og frivillige organisationer har haft mulighed for at ansøge om midler fra puljen.

Dokumentation og evaluering:

Den daværende Socialstyrelse har i samarbejde med Rambøll Management Consulting evalueret puljen for perioden 2016-2019. Evalueringen skulle bidrage til, at indsamle viden om virkningsfulde indsatser til målgruppen, og til at understøtte og kvalificere projekternes faglige vidensgrundlag. Således bidrager evalueringen til generelt at styrke indsatsen over for børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug i Danmark. Monitoreringen af behandlingstilbuddene fortsætter i 2020-2023. Formålet er, at indsamle viden om og analyserer baggrundsdata/karakteristika samt effekten af behandlingsindsatserne for børnene og de unge. Endvidere er formålet at der på baggrund af de indsamlede data, kan foretages opfølgende analyser, som vil kunne give viden om, hvordan de børn og unge, der indgår i monitoreringen udvikler sig på længere sigt.

Finansiering:

For perioden 2016-2019 er der i alt afsat 264 mio. kr. til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Fra 2020 og frem er der årligt afsat 69,4 mio. kr. til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Kontakt:

Stine Marie Trøjborg Thomsen
41 93 24 36
stho@sbst.dk
Center for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 08-11-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her