Udbredelse af Åben Dialog på ungeområdet

Psykisk sårbarhed Recoveryorienteret rehabilitering

Projektbeskrivelse for initiativ om udbredelse af Åben Dialog på ungeområdet. Som en del af initiativet kan kommuner ansøge om kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i Åben Dialog tilgangen.

Projektperiode:

2023-2026

Målgruppe:

Initiativets overordnede målgruppe er unge i psykisk mistrivsel i alderen 13-24 år. ’Psykisk mistrivsel’ kan både dække over unge, som har psykiske vanskeligheder og modtager behandling i psykiatrien og unge som udviser begyndende tegn på psykisk mistrivsel, fx unge som oplever tegn på stress, angst eller depression, eksempelvis som følge af høje forventninger og præstation. Eller det kan være unge som oplever psykisk mistrivsel som følge af livs- eller familiemæssige situationer, som måske er hovedårsagen til, at de modtager støtte fra kommunen.

Initiativets direkte målgruppe er kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder med unge i mistrivsel og som ønsker at styrke deres indsats.

Baggrund for projektet:

Mistrivslen blandt unge i Danmark er steget markant i de senere år. Antallet af 10-24-årige, der bliver diagnosticeret med psykisk sygdom er stigende, og færre unge oplever at have høj livstilfredshed. Flere unge med psykiske vanskeligheder gennemfører ikke en uddannelse efter grundskolen.

Psykiske vanskeligheder i kombination med lavt uddannelsesniveau giver udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet, øger risikoen for social isolation og for senere udvikling af komplekse sociale problemer og fysiske sygdomme.

I Åben Dialog sættes den unges egne mål og ønsker i centrum for den fagprofessionelles indsats. De fagprofessionelle indretter sig efter de mål som den unge (og den unges selvvalgte netværk) formulerer i møderne med de fagprofessionelle. Det betyder mål, som motiverer den enkelte unge og som giver mening for den unge. Den unge engageres, oplever kontrol over egen situation og ”rykker sig” – derhen hvor den unge ønsker at rykke sig hen.

Åben Dialog bryder med den traditionelle praksis, hvor fagprofessionelle i forskellige faggrupper, teams, forvaltningsgrene og sektorer, hver især laver deres faglige mål på vegne af den unge. Det betyder, at unge i psykisk mistrivsel kan have mange forskellige mål, defineret af fagprofessionelle, og hvor flere af målene er indbyrdes konfliktende.

Formål:

Formålet med at udbrede Åben Dialog på ungeområdet er at understøtte kommunerne i at omlægge deres praksis til en recovery-orienteret tilgang og derigennem at styrke unges mentale trivsel og øge deres livskvalitet på flest mulige parametre i deres liv.

En omlægning til en Åben Dialog tilgang i arbejdet med unge er et led i at omsætte intentionerne i barnets lov om et styrket fokus på løbende inddragelse af børn og unge. Barnets lov lægger op til at sagsbehandling, beslutninger og afgørelser tager afsæt i den unges behov, hvilket er helt centralt i Åben Dialog.

Kommuner, som implementerer Åben Dialog kan forvente at:

  • øge det tværfaglige samarbejde omkring unge i psykisk mistrivsel
  • styrke inddragelsen af unge
  • trivslen blandt unge styrkes og at deres livskvalitet øges.
  • styrke fokus på implementering af Barnets Lov

Dokumentation og evaluering:

Fem kommuner har i perioden 2014 – 2016 afprøvet Åben Dialog i arbejdet med voksne borgere med svære psykiske lidelser. Evaluering af metodeafprøvningen af Åben Dialog viste en signifikant positiv udvikling i den mentale trivsel hos de deltagende borgere. Derudover viser øvrig forskning i Åben Dialog, at tilgangen har en positiv effekt på borgernes trivsel.

Ansøgning:

20–25 kommuner kan ansøge om kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i Åben Dialog i projektperioden. Ansøgning åbner for kommuner primo 2024, og de første forløb startes op i forsommeren 2024.

Et forløb består af gratis kompetenceudvikling i Åben Dialog tilgangen for relevante ledere og medarbejdere. Derudover understøtter Social- og Boligstyrelsen kommunerne i en omlægning af praksis gennem en række implementeringsaktiviteter.

Finansiering:

Der er afsat 9,5 mio. kr. til initiativet. mio. kr. i perioden fra 2023-2026.

Mere information:

Ansøg om et Åbent Dialog forløb
Om Åben Dialog
Udviklings- og investeringsprogrammet 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Anne Hansen-Krogsgaard
Fuldmægtig