Nationalt partnerskab mod hjemløshed

Hjemløshed

I 2022 etableres et nationalt partnerskab, der skal følge de kommende års omlægning på hjemløshedsområdet, vidensdele på tværs og give input til det politiske niveau. Social- og Boligstyrelsen understøtter Social-, Bolig- og Ældreministeriet i opgaven med at betjene partnerskabet.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for partnerskabet er aktører inden for stat, kommuner, forskning, civilsamfund og fonde.

Baggrund for projektet:

Med Aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet af 19. november 2021 er det blevet aftalt at etablere og finansiere et nationalt partnerskab af centrale aktører, der skal følge udviklingen på hjemløshedsområdet i perioden 2022-2025.

Partnerskabet skal især følge de kommende års omlægning på hjemløshedsområdet som følge af Aftalen om Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, der blev indgået d. 26. november 2021.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Social- og Boligstyrelsen er det fælles sekretariat, som skal betjene partnerskabet og samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte om inddragelse af borgere i partnerskabet.

Formål:

Formålet med Nationalt partnerskab mod hjemløshed er at etablere et forum, hvor de kommende års omlægning på hjemløshedsområdet og implementeringen af Housing First kan følges, og hvor aktører på hjemløshedsområdet kan vidensdele og give feedback til det politiske niveau. Som en del af partnerskabet inddrages viden og erfaringer fra borgere i hjemløshed eller borgere, der tidligere har levet i hjemløshed.

Dokumentation og evaluering:

Én gang årligt samler Social-, Bolig- og Ældreministeriet en skriftlig afrapportering, som bygger på eksisterende data og viden på hjemløshedsområdet samt partnerskabets refleksioner over udviklingen.

Afrapporteringen skal give viden til partierne bag aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025, så implementeringen og udviklingen på hjemløshedsområdet løbende kan følges.

Samarbejdsparter:

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er formand for partnerskabet og samarbejder med Social- og Boligstyrelsen om sekretariatsbetjeningen. Rådet for Socialt Udsatte skal understøtte borgerinddragelsen i partnerskabet.

Kontakt:

Elizabeth Høiriis Thorsen
+45 41 93 24 22
Social Udsathed og Civilsamfund
Senest opdateret 16-05-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her