Afklaringspladser

Recoveryorienteret rehabilitering Psykiske vanskeligheder

Initiativet skal udvikle og afprøve en ordning for, hvordan der kan etableres afklaringspladser, som forbedrer overgangen fra den regionale psykiatri til den rette støtte i kommunen. Ordningen skal afprøves i 4-6 kommuner.

Projektperiode:

2023 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for afklaringspladser er borgere med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri. Det er borgere, som enten ikke i forvejen modtager en social indsats, men vurderes at have et behov for det eller borgere der modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats.

Baggrund for projektet:

I det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien fremgår det, at der er sket en stigning i antallet af mennesker, der efter udskrivning fra den regionale psykiatri venter længe på at få den sociale indsats, de har behov for. Der ses også et stigende antal personer med komplekse støttebehov, der udskrives til herberg eller forsorgshjem.

Manglende eller utilstrækkelige tilbud i socialpsykiatrien øger risikoen for afbrudte forløb og genindlæggelser, ligesom det kan medføre, at borgernes problemer forværres. Derudover er der færdigbehandlede patienter i den regionale psykiatri, der ikke kan udskrives pga. ventetid i forbindelse med udredning i socialpsykiatrien. Der er således behov for afklaringspladser, så der ikke opleves unødig ventetid i forbindelse med udskrivning og overgang fra indlæggelse til den rette støtte i kommunen.

Formål: 

Initiativet skal udvikle og afprøve en overordnet ramme for, hvordan kommuner kan arbejde med afklaringspladser til borgere, der udskrives fra den regionale psykiatri, og har behov for en indsats i socialpsykiatrien. Afklaringspladserne skal sikre, at borgere i forlængelse af en indlæggelse kan tilbydes relevant socialfaglig støtte i en tidsafgrænset periode samt afklaring af det videre forløb.

Forventningen er, at man hermed kan nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage i den regionale psykiatri samt antallet af genindlæggelser for målgruppen. Derudover er det forventningen, at borgerne oplever bedre trivsel, så behovet for sociale indsatser mindskes.

Dokumentation og evaluering:

Der udarbejdes en erfaringsopsamling, der belyser kommunernes organisatoriske erfaringer med afprøvning af afklaringspladser i projektperioden samt beskriver de deltagende borgeres trivsel og recovery. Erfaringsopsamlingen skal danne afsæt for beslutning om eventuel udbredelse af afklaringspladser i landets kommuner. Erfaringsopsamlingen udgives ultimo 2025.

Samarbejdspartnere:

Afprøvningen af afklaringspladser forventes at gennemføres i 4-6 kommuner med placering i 2-3 regioner i 2024 - 2025. VIVE udarbejder indledningsvist en afdækning af viden og erfaringer fra Danmark med lignende ordninger.

Finansiering:

Initiativet finansieres af finansloven for 2023. Der er samlet afsat 32 mio. kr. til initiativet i perioden 2023 - 2025. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje på 28 mio. kr. Derudover anvendes 2 mio. kr. til vidensafdækning samt indledende beskrivelse af model for afklaringspladser. Der afsættes 2 mio. kr. til udarbejdelse af erfaringsopsamlingen.

 

Kontakt

Mette Milling Mortensen
Fuldmægtig