Etablering af et tværgående indsatsteam

Recoveryorienteret rehabilitering Psykiske vanskeligheder

Social- og Boligstyrelsen tilbyder støtte til udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering på tværs af socialpsykiatriens ledelse, myndighedsområde og sociale tilbud i op mod 20 kommuner.

Projektperiode:

2023 - 2026

Målgruppe:

Initiativets overordnede målgruppe er mennesker med psykiske vanskeligheder, som modtager støtte efter serviceloven i den kommunale socialpsykiatri. Den direkte målgruppe er medarbejdere på tværs af socialpsykiatrien i kommunerne, herunder strategisk ledelse, ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og i de sociale tilbud, samt samarbejdspartnere og civilsamfundsaktører.

Baggrund for projektet:

Antallet af voksne med psykiske vanskeligheder er steget kraftigt de seneste år og presset på socialpsykiatrien er derfor stigende. Forskning viser imidlertid, at mange kan komme sig med en recovery-orienteret rehabiliterende indsats.

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et koncept for strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Konceptet består af otte retningsgivende principper, der beskriver en fælles faglig tilgang for den samlede socialpsykiatri på tværs af den strategiske ledelse, myndighedsområdet og de sociale tilbud samt otte organisatoriske forudsætninger for en vellykket omlægning mod den faglige tilgang.

I Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022 præsenteres indsatsen Kvalitetsløft i socialpsykiatrien, der skal udbrede recovery-orienteret rehabilitering gennem etablering af et tværgående indsatsteam og udbredelse af anvendelsen af peers.

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte og rådgive op mod 20 kommuner i at arbejde målrettet med recovery-orienteret rehabilitering med udgangspunkt i konceptet for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien.

Støtten ydes via Social- og Boligstyrelsens tværgående indsatsteam med bred involvering af socialpsykiatriens strategiske ledelse, myndighedsområde, sociale tilbud og borgere, der modtager støtte i socialpsykiatrien.

Derudover formidles den faglige tilgang, recovery-orienteret rehabilitering i yderligere 20 kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Hvert udviklingsforløb indledes og afsluttes med en temperaturmåling af kommunens organisatoriske forudsætninger, samt en gennemgang af ti nyere borgersager og et træk af relevante nøgletal. Med baggrund heri gives anbefalinger til det videre arbejde, ligesom der udarbejdes en udviklingsplan for arbejdet. Ved det samlede initiativs afslutning udarbejdes en samlet erfaringsopsamling på tværs af de 20 forløb.

Samarbejdspartnere:

Initiativet gennemføres i samarbejde med socialpsykiatrien i op mod 20 kommuner.

Finansiering:

Initiativet er en del af den politiske aftale om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 (SSA23). Der er afsat i alt 35,0 mio. kr. til det samlede initiativ.

Mere information:

Læs mere om strategiske udviklingsforløb til omlægning af socialpsykiatrien

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering og se konceptet for omlægning af socialpsykiatrien

Læs om Udbrede anvendelse af peers, som er et andet delinitiativ under Indsats 2.6: Kvalitetsløft i socialpsykiatrien.

 

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent