ICM-støtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed

Hjemløshed

I 2023 startede indsatsen med ICM-støtte til unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Formålet er at udvikle en sammenhængende indsats med den specialiserede støttemetode Intensive Case Management (ICM) for unge, som lever i hjemløshed eller er i risiko for hjemløshed, herunder unge med grønlandsk baggrund. Indsatsen vil blive udviklet og afprøvet i samarbejde med fire kommuner. Initiativet forventer at kvalificere og udbrede en forebyggende og opsporende indsatser for målgruppen, der vil blive formaliseret og systematiseret som en del af ICM-støtten i de enkelte kommuner.

Projektperiode:

December 2023 til december 2025.

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er unge i alderen 17-25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Som en del af initiativet er der et særligt fokus på unge i målgruppen med grønlandsk baggrund. Fire kommuner deltager i projektet. Blandt andet deltager aktører i den kommunale ungeindsats (KUI), socialforvaltningen og andre relevante kommunale indsatser i kommunerne.

Baggrund for projektet:

Den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark fra uge 6, 2022, viser, at der var 5.789 borgere i hjemløshed i Danmark i tælleugen. Det er et fald på næsten 10 pct. ift. uge 6, 2019, hvor der var 6.431 borgere i hjemløshed. Det største fald ses blandt unge mellem 18 og 24 år. Knap hver sjette borger i hjemløshed er i alderen 18-24 år. Mange af de unge har betydelige problemstillinger ud over manglen på bolig. Den ustabile boligsituation vanskeliggør, at de unge kan fastholde tilknytning til uddannelse og job. Samtidig er der flere af de unge i hjemløshed, som ikke nødvendigvis har primære omsorgspersoner omkring sig, som kan hjælpe, når der er behov for det.

Andelen af unge med grønlandsk baggrund, der opholder sig i Danmark, i hjemløshed er dobbelt så stor som hos den øvrige befolkning. De unge i hjemløshed med grønlandsk baggrund henvender sig desuden i mindre grad til de offentlige systemer for at få hjælp til deres problemstillinger. 

Formål:

Initiativet skal udvikle en sammenhængende indsats for unge i alderen 17-25 år, som lever i hjemløshed eller er i risiko for hjemløshed, herunder unge med grønlandsk baggrund. I den sammenhængende indsats anvendes den specialiserede støttemetode Intensive Case Management (ICM). Indsatsen udvikles og afprøves i samarbejde med fire kommuner. Indsatsen består af den specialiserede støttemetode ICM samt elementer, der bidrager til at opnå de forventede resultater for projektets målgruppe i projektperioden, herunder systematisk boligindsats, fokus på organiseringen af samarbejdet med den kommunale ungeindsats, systematisk opsporingsindsats og de unges deltagelse i fælleskaber. Den udviklede indsats skal sikre, at myndighederne får bedre redskaber til tidligt at opspore unge i risiko for hjemløshed, ligesom der arbejdes med holdbare boligløsninger og inddragelse af den unge.

Dokumentation og evaluering:

Social- og Boligstyrelsen leverer implementeringsstøtte til deltagerkommunerne i projektperioden. Ultimo 2024 vil der blive udarbejdet en midtvejs-vidensopsamling af VIVE, hvor status og eventuelle udfordringer kortlægges af deltagerkommunerne og indrapporteres til Social- og Boligstyrelsen. VIVE udarbejder en slutevaluering af projektet samt en endelig beskrivelse af ICM-indsatsen.

Samarbejdsparter:

De deltagende projektkommuner omfatter: Næstved, Vejle, Helsingør og Slagelse kommuner.

Finansiering:

Initiativet er udmøntet som del af aftalen om reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025, ”En vej ud af hjemløshed – udbredelse af Housing First”. Der er afsat 21,8 mio. kr. til initiativet i perioden 2023-2025.

Kontakt:

Miriam Bill
41 93 24 86
mibi@sbst.dk
Børn, Unge og Familier

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her